PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tulorekisteri täytti vuoden – Ensimmäisen vuoden kokemuksia ja muutoksia vuodelle 2020

Ensimmäinen vuosi tulorekisterin kanssa on nyt takana. Yhteiseen matkaan on mahtunut kaikenlaista; järjestelmäbugeja ja ilmoittajien raportointihaasteita, mutta myös paljon hyvää. Vuoden aikana olemme tutustuneet toisiimme ja keskinäinen ymmärrys on kasvanut ajan kuluessa.

Erityisesti vuosi-ilmoitusten jääminen historiaan on varmasti otettu vastaan positiivisin mielin, ainakin kotimaisten palkanmaksajien osalta. Aiemmin jo perinteeksi muodostuneen alkuvuoden vuosi-ilmoituskiireen tasoittuminen lienee monelle tervetullut helpotus. 

Toisaalta tulorekisterin tiukat määräajat ja vaatimukset ovat siirtäneet painetta tasaisesti koko vuodelle ja raportoinnin viiden päivän aikaraja on edelleen yksi tulorekisterin suurimmista käytännön haasteista.

Erityisesti kansainvälisissä tilanteissa raportointi on koettu tulorekisterin myötä aikaisempaa haastavammaksi. Tiukan aikarajan taustalla on kuitenkin muun muassa asiallinen tavoite saada tulotietojen käyttäjille jatkuvasti mahdollisimman ajantasaista informaatiota.

On myös ollut hienoa huomata, että Verohallinnossa on kuunneltu ja otettu huomioon käyttäjäpalautetta tulorekisteristä. Monia alussa ilmenneitä ongelmia korjattiin jatkuvasti vuoden 2019 aikana, ja vuosi 2020 toi mukanaan tervetulleita helpotuksia tulorekisteri-ilmoittajille.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset ja luontoisedut

Yksi konkreettisimmista muutoksista ilmoittajille on verovapaiden matkakustannuskorvausten ilmoittamisajan pidentäminen. Mikäli ennen vuotta 2020 on maksettu esimerkiksi päivärahoja useita kertoja saman kuukauden aikana, tarkoitti tämä vuoden 2019 aikana sitä, että viiden päivän sisällä jokaisesta maksupäivästä tuli antaa erillinen ilmoitus tulorekisteriin. Tämä saattoi tarkoittaa volyymeistä riippuen suurta määrää raportteja kuukaudessa ja sitä kautta melkoista hallinnollista taakkaa yhteisöille. 

Moni kotimainen ja ulkomainen maksaja ottaakin varmasti helpottuneena vastaan lakiuudistuksen, jonka mukaan saman kalenterikuukauden aikana maksetut verovapaat matkakustannusten korvaukset voidaan ilmoittaa samassa kuussa myöhemmin maksettavien erien kanssa.

Luontoisetujen osalta vuosi 2020 toi mukanaan muutoksia muun muassa ilmoitusmenettelyn yhdenmukaistamisen muodossa.

Palkkaennakot

Palkkaennakoiden ilmoittamisaikaa pidennettiin myös ja vuodesta 2020 alkaen on mahdollista ilmoittaa palkkaennakko tulorekisteriin vasta samalla palkanmaksukaudella maksettavan palkan ilmoittamiselle annetussa määräajassa. Tämä käytäntö edellyttää, että molemmat maksut maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Muutos ei kuitenkaan tuo helpotusta, mikäli palkkaennakko maksetaan ennen varsinaista palkanmaksukuukautta tai saman kuukauden aikana säännönmukaisen palkkapäivän jälkeen. Lisäksi uudistus ei vaikuta ennakonpidätysvelvollisuuteen, eli ennakkoperintälain mukaan ennakonpidätys tulee edelleen pidättää jokaisen suorituksen maksamisen yhteydessä.

Kilpailupalkinnot ja kertakorvaukset

Laajan yhteiskunnallisen keskustelun siivittämänä tulorekisteriä koskevaa lainsäädäntöä muutettiin rajaamalla kilpailukohtaisesti enintään 100 euron kilpailupalkinnot kokonaan tulorekisteri-ilmoittamisen ulkopuolelle silloin, kun palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa palkinnon antajaan. 

On helppo ymmärtää, että viimeksi mainittu uudistus selkeyttää tilannetta esimerkiksi juoksukilpailumitalien, koiranäyttelyiden eläintenruokapalkintojen ja muiden vastaavien osalta. Palkinnonsaajan tulee kuitenkin muistaa ilmoittaa palkinnot veronalaisena ansiotulona veroilmoituksellaan, jos hänen vuoden aikana saamiensa kilpailupalkintojen yhteenlaskettu arvo ylittää 100 euroa.

Verohallinto on myös huomioinut sen, että rekisteröidyt yhdistykset ovat kokeneet viiden päivän aikarajan maksamiensa kertakorvausten osalta hyvin haasteelliseksi, koska tällaisessa kansalaistoiminnassa maksaminen tapahtuu monesti vapaaehtoisvoimin, ilman erillistä palkanlaskentajärjestelmää.

Vuodesta 2020 alkaen rekisteröidyt yhdistykset voivatkin ilmoittaa maksimissaan 200 euron suuruiset kertasuoritukset tulorekisteriin seuraavan kalenterikuukauden viidenteen päivään mennessä.

Tämäkin saattaa toki edellyttää isoa työpanosta, mutta ainakin samaan raporttiin voidaan sisällyttää edellisen kuukauden kaikki maksupäivät. 

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksua koskevaa siirtymäaikaa on myös jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Tämä on perusteltua, koska prosessien muuttaminen täysin yhteensopivaksi tulorekisterivelvoitteiden kanssa on osoittautunut aikaa vieväksi ja haasteita ilmenee edelleen. Joillekin saattaa tulla yllätyksenä viivästyneestä maksusta määrätty viivästyskorko, joka määrätään normaalisti myös vuodelta 2020, esimerkiksi myöhässä tilitetyn ennakonpidätyksen osalta.

Kohti yhä paremmin ilmoittajia palvelevaa järjestelmää

Tiivistäen voidaan siis sanoa, että muutamia odotettuja helpotuksia on saatu vuodelle 2020, vaikka haasteita ja keskeneräisyyttä tässä valtavassa hankkeessa edelleen vielä onkin. Toivomuksemme on, että viranomaiset jatkavat ilmoittajien kuuntelemista tarkalla korvalla ja tulorekisterin kehittäminen myös ilmoittajia palvelevaksi järjestelmäksi jatkuu.