PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tuloverotuksen muutoksia vuodelle 2020

Tuloverotuksen vuosi alkoi vauhdikkaasti useilla vuoden alusta voimaan tulleilla muutoksilla. Olemme uutisoineet olennaisimmista jo lainvalmisteluvaiheessa. Verohallinto on myös tehnyt ohjeisiinsa paljon päivityksiä muutosten johdosta. Tulolähdejaon uudistuksesta johtuvia muutoksia lukuun ottamatta ohjeiden päivitykset ovat pääasiassa teknisluonteisia.

Olennaisimmat muutokset on koottu muistilistana linkkeineen alle:

1. Tulolähdejaon poistuminen

Elinkeinoverolaki uudistui vuoden 2020 alusta niin, että eräiden yhteisöjen tulolähdejako elinkeinotulolähteeseen ja henkilökohtaisen tulon tulolähteeseen poistui.

2. Yhteisön maastapoistumisvero

Laissa säädetään yrityksille maastapoistumisvero ja mahdollistetaan rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin liittyvien maastapoistumisverotussäännösten soveltaminen tilanteessa, jossa yhteisön verotuksellinen kotipaikka tai varoja siirtyy pois Suomen verotusvallasta ilman, että tapahtuu verotuksen realisoivaa luovutusta. Maastapoistumisverotuksen taustalla on EU:n veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivi.

3. Hybridijärjestelyjen verotus

Uusien säännösten tarkoituksena on erityisesti ehkäistä vaikutuksia, jotka johtuvat eri lainkäyttöalueiden välisistä verosäännösten eroista.

4. Raportoitavat järjestelyt verotuksen alalla

Säädöksen taustalla on EU-direktiivi pakollisesta automaattisesta verotietojen vaihdosta jäsenmaiden välillä (ns. DAC6-direktiivi). Direktiivi on osa EU-tasoista veronkierron torjumiseen tähtäävää sääntelyä.

5. Korotetut poistot verovuosina 2020–2023

Laissa säädetään koneen tai laitteen korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023.

6. Oikeudenkäynnit hallintoasioissa

Uudella lailla pyritään kehittämään hallintolainkäytön yleisiä menettelysäännöksiä niin, että ne nykyistä paremmin vastaisivat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia.

 

Verohallinnon sivuilta pääsee tarkastelemaan kaikkia viime aikoina päivitettyjä ohjeita.