PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työnantajan ottamien vapaaehtoisten riskihenkilövakuutusten verotus

Työnantajan ottama vapaaehtoinen riskihenkilövakuutus turvaa palkansaajan sairauden, tapaturman tai kuoleman varalta.

Työnantajan maksamat riskihenkilövakuutuksen maksut voivat olla verovapaita ainoastaan, jos vakuutus on työnantajan ottama ja vakuutusmaksut maksetaan suoraan vakuutuksenantajalle. Mikäli työnantaja maksaa palkansaajan itse ottaman riskihenkilövakuutuksen maksuja, on työnantajan maksama määrä kokonaisuudessaan palkansaajan veronalaista palkkatuloa.

Riskihenkilövakuutuksissa erityisesti vakuutusturvan kattavuus määrittelee suuresti, onko työnantajan ottama vakuutus veronalainen etu vai ei. Veronalaisuutta arvioidaan sen perusteella, mitä vakuutus korvaisi – ei sen perusteella, miten palkansaaja on etua käyttänyt.

Työnantajan ottamien riskihenkilövakuutuksen maksujen verovapauden arvioinnissa ei pääsääntöisesti ole edellytetty, että vakuutus on otettu samantasoisena koko henkilökunnalle. Poikkeuksena tästä ovat TVL 69.1 §:n piiriin kuuluvat tilanteet (sairauskuluvakuutukset).

Mikäli vakuutuksella on korvattu palkanmaksua, ovat vakuutusmaksut kokonaisuudessaan veronalaista palkkatuloa.

Työnantajan maksama kuolemanvaravakuutusmaksu on vakiintuneen käytännön mukaan palkansaajan verovapaata tuloa. Myös työnantajan ottama vapaaehtoinen tapaturmavakuutus voi olla verovapaa etu. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että vakuutusturvan taso on kohtuullinen suhteessa palkansaajan tavanomaiseen ansiotasoon. Sama edellytys koskee työnantajan ottaman työkyvyttömyysvakuutuksen verollisuutta arvioitaessa. Työnantajan palkansaajalle ottamaa matkavakuutusta ei pidetä veronalaisena etuna, mikäli vakuutus on otettu palkansaajan työtehtävien luonteen vuoksi.

Mikäli vapaaehtoisesti otettu riskihenkilövakuutus katsotaan veronalaiseksi eduksi, veronalaisen tulon määrä on työnantajan maksama vakuutusmaksu kokonaisuudessaan. Jos vakuutus katsotaan palkansaajan veronalaiseksi eduksi, tulee työnantajan toimittaa vakuutusmaksusta ennakonpidätys. Vakuutusmaksua voi käsitellä joko toistuvana etuna tai satunnaisena etuna. Ennakonpidätyksen toimittaminen määräytyy tällöin valitun tavan mukaan.

Työnantajan maksamien riskihenkilövakuutusten maksujen sivukulukohtelu riippuu siitä, katsotaanko maksut veronalaiseksi palkaksi vai ei sekä siitä, katsotaanko veronalaiset maksut henkilökuntaetuudeksi vai ei.

Riskihenkilövakuutuksen perusteella palkansaajalle maksettua korvausta ei katsota työnantajalta saaduksi palkaksi, vaan se on vakuutusyhtiöltä saatua vakuutuskorvausta. Korvausten verotus määräytyy aina sen mukaan, millä perusteella korvaus maksetaan.

Katso Verohallinnon ohje