PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

USA:n verouudistus astui voimaan 1.1.2018

Yhdysvaltojen henkilö- ja yritysverotus muuttui merkittävästi, kun verolakiuudistus (”Tax Cuts and Jobs Act”) astui voimaan vuoden alusta.

Presidentti Donald Trumpin 22.12.2017 allekirjoittama ns. Conference Agreement uudesta verolainsäädännöstä astui voimaan vuoden 2018 alusta. Nyt voimaansaatettua uudistusta tullaan tarkentamaan myöhemmässä vaiheessa annettavilla säännöksillä ja ohjeilla. Myös osavaltioiden odotetaan huomioivan uudistuksen ja mahdollisesti muuttavan osavaltiotasoisia verosäännöksiään joltain osin. Näin ollen uudistuksen tarkka sisältö tulee vielä tulevaisuudessakin täsmentymään. Verouudistusta on sanottu merkittävimmäksi verouudistukseksi sitten vuoden 1986. Tässä kirjoituksessa keskitytään joulukuussa 2017 julkaisemamme artikkelin tavoin vain yritysverotukseen.

Yritysverokanta laskee 21 prosenttiin, BEAT-verotus käyttöön

Yritysverotuksen kannalta olennainen muutos on yritysverokannan (liittovaltio, federal tax) laskeminen aikaisemmasta 35 prosentista 21 prosenttiin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan yritysveroprosentin oli tarkoitus laskea 20 prosenttiin, mutta lakiehdotuksen lopullisessa versiossa yritysveroprosentiksi päätettiin 21 %. Seuraavassa käsittelemme lyhyesti muista keskeisistä muutoksista ns. BEAT-verotusta sekä korkokulujen vähennysoikeuden rajoittamista. Lisätietoja aiheesta ja siitä, miten Yhdysvaltojen eri osavaltiot tulevat soveltamaan lakimuutosta osavaltioiden verotuksessa, tullaan seuraamaan ja raportoimaan PwC USA:n sivuilla. Sivuilta löydät myös tiedot tulevista webcasteistä ja linkkejä jo pidettyihin ja arkistoituihin webcasteihin.

Lakimuutos tuo mukanaan Base Erosion Anti-abuse Tax -säännöstön (”BEAT”), jossa yhteisön tuloa voidaan vaihtoehtoisesti verottaa 10 %:n verokannalla verotettavasta tulosta, johon on lisätty myös ei-yhdysvaltalaisille etuyhteisöille maksetut tietyt ns. Base Eroding -suoritukset, joita voivat olla esimerkiksi rojaltit ja tietyt palvelumaksut. Verokanta poikkeaa 10 prosentista vuonna 2018 (5 %) ja 2026 alkaen (12,5 %).

Yhteisöä verotettaisiin aina BEAT-verolla, kun BEAT-veron määrä ylittää perinteisen yritysveron määrän.

BEAT-veron vaikutus on haitallisinta siis niille yritykselle, joiden Yhdysvalloissa verotettavan tulon määrä on pienempi kuin yrityksen ulkomaiselle emolle suorittamien esim. rojaltien ja tiettyjen palvelumaksujen määrä, koska tällöin Yhdysvallat verottaa koko yrityksen tulosta BEAT-verolla. Vastaavasti uudistuksesta hyötyvät sellaiset yritykset, joilla on paljon verotettavaa tuloa Yhdysvalloissa ja siihen verrattuna vähän ulkomaisia esim. rojalti- ja palvelumaksuja.

Tältä osin nyt voimaansaatettu uudistus eroaa merkittävästi lainvalmistelun aikana ehdotetuista mm. siten, että Cost of Goods Sold ei ole mukana ns. BEAT-veropohjassa ja siten, että BEAT-verotus muutoinkin soveltuu vain hyvin suuriin yhtiöihin (USA:n-liikevaihto tietyllä tavalla laskettuna USD 500 miljoonaa). Lisäksi aiemmin esitetyt maahantuonnin raippaverot, Excise Tax tai Border Tax Adjustment, jäivät pois lopullisesta lakiuudistuksesta.

Korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan uudella tavalla

Uudistuksen myötä korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan uudella tavalla. Korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan oikaistun liikevoiton perusteella siten, että vuosina 2018-2021 korkojen vähennysoikeus rajoittuu 30 prosenttiin EBITDAsta ja vuodesta 2022 alkaen 30 prosenttiin EBITista.

Aiemmasta lainsäädännöstä poiketen korkojen vähennysoikeuden rajoitus koskee etuyhteyskorkomenojen lisäksi myös kolmansille osapuolille maksettuja korkoja.

Vähentämättä jääneet korkomenot voidaan vähentää tulevina vuosina ilman aikarajoitteita. Aiemmin senaatin esityksessä mukana ollut vaikeatulkintainen konsernin tasetesti, jossa korkojen vähennysoikeuteen olisi vaikuttanut konsernin Yhdysvaltojen velkaantumisasteen ja koko konsernitason velkaantumisasteiden suhde, jäi pois lopullisesta verouudistuksesta.

Edellä mainittujen yksittäisten muutoskohtien lisäksi voimaansaatettu uudistus sisältää paljon muuta. Erityisesti tilanteessa, jossa USA:n yhtiöt toimivat konsernissa ulkomaisten, ei-USA-yhtiöiden emoyhtiöinä, uudistuksilla on hyvin merkittäviä vaikutuksia.

Seuraamme edelleen verouudistuksen etenemistä. Yhteenvedon nyt voimaan tulleista muutoksista voit lukea tästä.