PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

USA:n verouudistusta koskeva lakiehdotus julkaistu

Yhdysvaltojen House Ways and Means Committee julkaisi 2.11.2017 paljon odotetun verouudistusta koskevan lakiehdotuksen “Tax Cuts and Jobs Act”. Ehdotuksesta käytetään joissain yhteyksissä myös nimeä ”Brady bill” komitean puheenjohtajan Kevin Bradyn mukaisesti.

Yritys- ja henkilöverotusta ehdotetaan muutettavaksi laaja-alaisesti. Tässä kirjoituksessa keskitytään kuitenkin ainoastaan yritysverotusta koskevien muutosehdotusten pääkohtiin. Miltei jokaiseen uudistuskohtaan liittyy runsaasti yksityiskohtaisia poikkeuksia, joita ei myöskään tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin. Suurin osa ehdotetuista muutoksista tulisi voimaan vuoden 2017 jälkeen alkaville verovuosille.

Liittovaltion yhteisöverokantaa laskettaisiin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nykyisestä 35 prosentista 20 prosenttiin. Tutkimus- ja kehittämismenoja koskeviin verohyvityksiin ei ehdoteta muutoksia ja tiettyjen omaisuuserien hankintamenot voisi poistaa suoraan vuosikuluna. Liiketoiminnan aikaisempien vuosien tappioiden käyttöoikeutta rajoitettaisiin enimmillään 90 prosenttiin verotettavasta tuloksesta.

Uudistuksella rajoitettaisiin myös korkojen vähennysoikeutta. Korkojen vuotuista vähennysoikeutta rajoitettaisiin pääasiallisesti 30 prosenttiin yrityksen verotettavasta tulosta. Kansainvälisen konsernin osana toimivien USA:ssa asuvien yhtiöiden verovuonna vähennyskelvottomat korkomenot voivat olla kuitenkin edellä mainittua suurempiakin. Tällaisten yhtiöiden korkojen vähennysoikeus rajoittuisi jatkossa myös USA:n toiminnan koon ja korkomenojen määrän ollessa tarpeeksi suuri koko konsernin maailmanlaajuiseen toiminnan kokoon ja korkomenojen määrän nähden. Vähennyskelvoton osuus korosta siirtyisi käytettäväksi viiden seuraavan verovuoden ajaksi sen syntymisestä.

Lisäksi USA luopuisi nykyisestä maailmanlaajuisesta verojärjestelmästään ja siirtyisi alueelliseen verojärjestelmään vuoden 2018 alusta alkaen. Samalla tietyille ulkomaisilta tytäryhtiöiltä saaduille osingoille myönnettäisiin täysi verovapaus. Lakiehdotuksessa esitetään myös kertaluonteisen siirtymäveron määräämistä aiemmin verottamatta jääneille ulkomaisille tuloille.

USA:n verouudistuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia yritysten ja yksityishenkilöiden taloudellisiin päätöksiin ja verotukseen.

Ehdotuksella on suuri rooli USA:n verojärjestelmän modernisoinnissa ja sillä on tärkeä osa uuden kestävän verolainsäädännön ja kilpailukykyisen verojärjestelmän luomisessa Yhdysvaltoihin. Tullakseen voimaan lakiehdotuksen on kuitenkin vielä läpäistävä poliittinen keskustelu Yhdysvaltain kongressissa. Keskustelusta tulee varmasti mielenkiintoinen ja värikäs.

PwC USA seuraa uudistusta ja raportoi verouudistuksen etenemisestä sivuillaan.

PwC USA:n veroasiantuntija Nils Cousin oli maaliskuussa Helsingissä puhumassa verouudistuksesta ja kertoi uudistuksen mahdollisista vaikutuksista suomalaisiin yrityksiin: USA:n verouudistus ja konsernin veroraportointi – Mitä on odotettavissa?