PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uudistetut JYSE-ehdot – merkittävimmät muutokset

Valtiovarainministeriö julkaisi uudistetut julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (”JYSE 2014 -ehdot”) heinäkuussa 2014. Uudistetuissa JYSE 2014 -ehdoissa saavutettiin muutamia käytännön kannalta merkittäviä sisällöllisiä parannuksia verrattuna edeltäjiinsä. Myös ehtojen rakennetta on selkiytetty sekä käsitteitä ja määritelmiä tarkennettu.

Hankintalaki edellyttää, että julkinen ostaja ilmoittaa tarjouspyynnössään sopimusehdot, joiden mukaisesti se tulee ostamaan tarjouskilpailun voittaneelta yritykseltä tavaroita tai palveluita. Usein tarjouspyynnöissä viitataankin juuri JYSE-ehtoihin. Niin kuntien kuin valtionkin viranomaiset käyttävät laajalti JYSE-ehtoja, ja ehdoilla vuosittain tehtävän kaupan määrä on miljardeja euroja. Niiden käytännön merkitys on siis huomattava.

Yritykset ovat toisinaan kokeneet aiemmat JYSE-ehdot liian ostajamyönteisiksi. Joitain elinkeinoelämälle tärkeitä muutoksia saatiinkin nyt lisättyä uudistettuihin JYSE 2014 -ehtoihin.

Keskeisimpiä muutoksia

Uusissa JYSE 2014 -ehdoissa yritysten vahingonkorvausvastuulle on asetettu yläraja, joka on viisi kertaa hankintasopimuksen arvo. Vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on siis nyt ehdoissa rajattu siten, että sopijapuolten korvausvastuun enimmäismäärä on viisi kertaa hankintasopimuksen laskennallinen arvo. Aiempi rajoittamaton vahingonkorvausvastuu oli yrityksille niin käytännöllinen kuin kirjanpidollinenkin ongelma. Uudistus on etenkin yritysten kannalta erittäin tärkeä.

Lisäksi palveluita koskeviin JYSE 2014 -ehtoihin on sisällytetty uusi kohta, jonka mukaan palveluntuottajalla on velvollisuus korvata hankintasopimuksen vastaisella menettelyllä palvelunkäyttäjälle aiheuttamansa vahinko. Ehdon tarkoituksena on selkeyttää palveluntuottajan korvausvastuuta ja korvausvaatimuksen käsittelyyn liittyviä menettelytapoja tilaajan ja palveluntuottajan välillä. Mikäli palveluntuottaja on syyllistynyt asiassa sopimusrikkomukseen, tilaajan ei tarvitse toimia asiassa välikätenä, vaan palveluntuottaja hoitaa korvausvaatimuksen käsittelyn itse ja maksaa aiheuttamansa vahingon suoraan vahingonkärsijälle eli palvelunkäyttäjälle. Edellä kuvattua vastuunrajoitusta vahingonkorvauksen enimmäismäärän osalta ei sovelleta tällaisiin kolmansille aiheutettuihin vahinkoihin.

Myös hintaa ja hinnanmuutoksia koskevat ehdot ovat muuttuneet merkittävästi. Hinnoittelussa lähtökohtana ei ole enää koko sopimuskauden kestävä kiinteä hinta, vaan uusien JYSE 2014 -ehtojen mukaan hinta on kiinteä ainoastaan ensimmäiset 12 kuukautta, minkä jälkeen hintaa on mahdollista muuttaa ehdoissa tarkemmin määrätyin perustein. Kumpi tahansa sopijapuoli voi nykyisin tehdä ehdotuksen hinnan muuttamiseksi vastaamaan yleistä kustannuskehitystä. Mikäli hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, on sopijapuolilla oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Yritysten kannalta tarpeellinen on myös JYSE 2014 -ehtojen uusi lisäys, jonka mukaan lakko katsotaan sellaiseksi ylivoimaiseksi esteeksi, jonka nojalla yritys voi vapautua sopimusvelvoitteistaan.

Kuntakentän tavoitteena oli myös saada kartelleja koskeva sopimussakkoehto sisällytettyä JYSE 2014 -ehtoihin. Tämä tavoite ei toteutunut, mutta kuntaliitto on kuntakentän toivomuksesta laatinut jäsenilleen kartelleja koskevan sopimussakkoehdon, jonka sopimukseen lisäämistä se suosittelee. Sopimusehdon mukaisesti sopijakumppani on velvollinen maksamaan ehdoissa mainitun sopimussakon, jos sen todetaan tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen sopimusehdoissa mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinoharjoittajan väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen.

Uudet JYSE 2014 -ehdot on edeltäjiensä tapaan pyritty laatimaan niin että ne olisivat mahdollisimman laajasti sovellettavissa erilaisiin ja eri toimialojen hankintoihin. Yleisissä sopimusehdoissa ei kuitenkaan voida koskaan täysin kattavasti määritellä kaikkiin hankintatyyppeihin ja kaikkiin hankintatilanteisiin sopivia sopimusehtoja. Samoilla ehdoilla ei voi ostaa kiinteistön huoltoa ja sijoituspalveluja. Kunkin kilpailutuksen osalta tulisikin näin ollen erikseen harkita, millaisilla sopimusehdoilla kyseinen hankinta on järkevä toteuttaa. Joillakin toimialoilla saattaa olla itsellään käytössä vakiintuneet, tasapuolisiksi koetut ehdot, joista voi löytyä hyviä elementtejä täydentämään JYSE 2014 -ehtoja.