PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uudistuneen kirjanpitolain ja -asetuksen säännökset

Kirjanpitolaki uudistui 1.1.2016 ja sen myötä uudistui myös kirjanpitoasetus. Kirjanpitoasetuksen rinnalle tuli pien- ja mikroyrityksiä varten valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA). Uudistus perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston tilinpäätösdirektiiviin, jonka tarkoituksena on mm. keventää sääntelyä etenkin pienyritysten osalta.

Yksi keskeisimmistä kirjanpitolain uudistuksista oli uudet yrityskokorajat, jotka ovat nyt pienimmästä alkaen: mikro-, pien- ja suuryritys. Pien- ja suuryrityksen väliin jää laissa määrittelemätön “keskikokoisyritys”. Yrityskokorajat määrittelevät sovelletaanko kirjanpitoasetusta vai PMA:ta sekä laaditaanko toimintakertomus, konsernitilinpäätös tai rahoituslaskelma.

Yhdistysten ja säätiöiden on kuitenkin huomattava kirjanpitolain ja säätiölain asettamat muut vaatimukset toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisen osalta. Muita muutoksia ovat esimerkiksi satunnaisten erien poistuminen, poistosuunnitelman vaatimus myös yhdistyksiltä ja säätiöiltä sekä IFRS:n ja kirjanpitolain lähentyminen (mm. käypään arvoon arvostaminen). Yleisiä tilinpäätösperiaatteita uudistettiin esimerkiksi lisäämällä olennaisuus yleiseksi tilinpäätösperiaatteeksi sekä korostamalla oikean ja riittävän kuvan periaatetta. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kuvaamista kevennettiin, eikä tiettyjä laatimisperiaatteita tarvitse enää erikseen ilmoittaa elleivät ne poikkea yleisesti noudatetuista periaatteista.

Sääntelyn keventäminen näkyy etenkin pien- ja mikroyrityksillä. Pienyhdistyksen ja -säätiön tilinpäätös antaa lähtökohtaisesti oikean ja riittävän kuvan, kun siinä on kerrottu PMA 1- ja PMA 3 -lukujen säädösten mukaiset tiedot sekä yhteisölainsäädännön edellyttämät tiedot. Pienyhdistyksen ja -säätiön on kuitenkin tarvittaessa annettava myös muita tietoja, jos oikea ja riittävä kuva sitä edellyttää.

Mikroyhdistyksen ja -säätiön osalta suojasatamasäännös tarkoittaa, että PMA 1- ja PMA 4 -lukujen säädösten lisäksi on esitettävä yhteisölainsäädännön edellyttämät tiedot. Näiden vaatimusten täyttämisellä mikroyhdistyksen tai -säätiön tilinpäätös täyttää oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen. Pien- ja mikroyritykset voivat lisäksi olla velvollisia kertomaan verolainsäädännön edellyttämiä tietoja.

Uudistettu kirjanpitolaki, 1.12.2015 voimaan tullut säätiölaki sekä muut viimeaikaiset säädösmuutokset on otettu huomioon tammikuun puolivälissä ilmestyvässä Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli -kirjan uudessa painoksessa. Kirjan ovat kirjoittaneet yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastuksiin erikoistuneet KHT Samuli Perälä ja HT Miikka Vinnikainen PwC:ltä. Kirjan julkaisija on Suomen Tilintarkastajat ry ja kustantaja ST-Akatemia Oy.