PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusia mittareita uudistuville vero-osastoille

Tavat ja mittarit, joilla yhtiöiden vero-osastoja ja niiden henkilökuntaa arvioidaan, ovat muuttumassa verotusympäristön ja vero- ja talousosastojen painopisteiden uudistuessa.

PwC tarkastelee julkaisusarjansa Tax Function of the Future tuoreimmassa osassa What KPIs are driving the Tax function today? keskeisiä KPI-mittareita (KPI) eli suorituskykyjä koskevia indikaattoreita. Julkaisussa esitellään sekä perinteisiä että uudempia KPI:tä, jotka yhtäältä kuvaavat vero-osastojen siirtymää ylhäisestä norsunluutornistaan osaksi yritysten talousfunktioita ja liiketoimintaa.

Vero-osasto mielletään yrityksen sisällä usein tulipaloja sammuttelevaksi osastoksi. Tästä johtuen yrityksen tarkkaan määritelty verostrategia ja verotuksen painopisteiden määrittäminen ja toiminnan suuntautuminen on tärkeää huomioida KPI:tä määrittäessä.

PwC:n vuonna 2016 julkaiseman The Tax Function of the Future – Building the Business Case for Change -raportin mukaan vero-osastojen kolme yleisintä suorituskyvyn mittaria ovat

  1. verotuksen riskienhallinta
  2. efektiivisen veroasteen (ETR) hallinta veroasteen alentamiseksi
  3. efektiivisen veroasteen hallinta pitkällä aikavälillä kestävän ETR:n varmistamiseksi.

Efektiivisestä veroasteesta

Efektiivinen veroaste, ETR, on edelleen merkittävin suorituskyvyn mittari vero-osastoille. Efektiivisen veroasteen suosio mittarina perustuu ETR:n ymmärryttävyyteen ja sen luettavuuteen osakekohtaista tulosta (EPS) laskettaessa. Havaittavissa on kuitenkin myös seuraavat trendit:

  • Efektiivisen veroasteen vertailu budjettiin on yhä tärkeämpää.
  • Kassaverot tai ”kassaperusteinen ETR” tekee paluuta.
  • Pitkän aikavälin efektiivistä veroastetta (ns. ”kestävä ETR”), noin 3–5 vuoden mittausjaksolla, käytetään entistä enemmän.

Uusia toimintatapoja uudella aikakaudella

Uusien trendien tuodessa mukanaan uusia toimintatapoja, ne myös havainnollistavat yritysten vero-osastoihin tänä päivänä enenevässä määrin kohdistuvia paineita ja taitovaatimuksia. Yllä esitettyjen lisäksi esimerkkejä uusista KPI:stä vero-osastoilla ovat muun muassa nämä:

  • Henkilökunnan sitouttamismittarit, henkilöstökyselyt ja henkilöstön vaihtuvuus
  • Vero-osastojen henkilökunnan osallistuminen koko yrityksen tasolla organisoituihin projekteihin, mukaan lukien teknologian käyttöä koskevat projektit.
  • Tehokkuusmittarit, kuten kustannussäästöt, laadun kehittyminen ja palvelukeskusten käyttö
  • Verotarkastus- ja kirjanpito-oikaisujen määrä (ns. ”ei yllätyksiä”-mittarit).

Kuten edellä on todettu, verojohtajien ja veroammattilaisten työhön kohdistuu nykypäivänä alati kasvavia odotuksia ja vero-osastojen työnkuva on muuttunut entistä vaativammaksi ja monimuotoisemmaksi. Kokonaisvaltaisia ja tarkkaan harkittuja KPI:tä käyttämällä varmistetaan yritysten verofunktioiden onnistuminen myös tulevaisuudessa.

Defining success for tax