PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Välillisen verotuksen uutisia maailmalta

Kansainvälisen kaupan helpottamiseksi ja edistämiseksi tehdään jatkuvasti työtä, mutta samalla valtiot haluavat turvata verotulonsa. Kansainvälisesti toimivan yrityksen on entistä tärkeämpää seurata paikallisissa säännöksissä tapahtuvia muutoksia maissa, joissa se harjoittaa toimintaa, sillä muutoksilla voi olla vaikutusta, vaikka yritys ei olisi sijoittautunut kyseiseen valtioon.

Vähäarvoisten tavaroiden kauppa

Australia

Heinäkuusta 2018 lähtien on ollut voimassa uudet säännökset koskien vähäarvoisten tavaroiden maahantuontia. Säännökset koskevat toimijoita, joiden liikevaihto ylittää 75 000 (AUD) dollarin kynnyksen ja jotka myyvät alle 1000 (AUD) dollarin arvoisia tuotteita australialaisille kuluttajille. Sääntöjä sovelletaan myös kauppaan, joka tapahtuu sähköisten markkinapaikkojen välityksellä.

Uusi-Seelanti

Myös Uudessa-Seelannissa on ehdotettu lakia, joka velvoittaisi ulkomaalaiset myyjät rekisteröitymään ja tilittämään 15 % yleisen kulutusveron (GST) vähäarvoisten tavaroiden maahantuonnista. Laki tulisi koskemaan alle 1 000 (NZD) dollarin arvoisia tavaroita, jos myyjän liikevaihto ylittää 60 000 (NZD) dollarin kynnysarvon 12 kuukauden ajanjaksolta. Lain on tarkoitus tulla voimaan jo lokakuun alusta 2019 ja koskisi myös sähköisiä markkinapaikkoja ja edelleenmyyjiä.

Verokannat

Kiina

Huhtikuusta 2019 alkaen yleinen 16 %:n verokanta laskettiin 13 %:iin ja alennettu 10 %:n verokanta laskettiin 9 %:iin. Vähennysoikeus laajennettiin koskemaan kotimaista matkustajakuljetusta ja tietyille toimialoille kuten postipalveluille, telekommunikaatiopalveluille sekä tietyille kuluttajapalveluille myönnettiin 10 %:n lisävähennysoikeus.

Hollanti

Tammikuusta 2019 alkaen alennettu 6 %:n verokanta nousi 9 %:iin koskien ruokaa ja juomaa, kirjoja, lääkkeitä, tiettyjä vapaa-ajan palveluita, julkista liikennettä sekä hotellimajoitusta. 

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Yleinen 5 %:n arvonlisävero otettiin käyttöön Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa 1.1.2018. Arvonlisäverovelvollisuus koskee yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 100 000 dollarin (USD) kynnyksen. Verovelvolliseksi voi hakeutua myös vapaaehtoisesti, jos liikevaihto ylittää 50 000 dollarin (USD) kynnyksen. Arvonlisäveron raportointi tapahtuu kuukausittain, mutta arvonlisäveroa ja sen raportointia koskeva lainsäädäntö on monelta osin vielä epäselvä. Virheellisestä menettelystä tai myöhässä maksetusta arvonlisäverosta voi seurata merkittäviä rangaistusmaksuja.

Laskutus ja raportointi

Intia

Intiassa on ollut käytössä yleinen kulutusverotus (GST) 1.7.2017 alkaen. Raportointi tapahtuu kuukausittain, mutta näiden lisäksi annetaan myös vuosi-ilmoitus. Vuosi-ilmoitukseen liittyen verovelvollisille on asetettu määräaika sisäiseen verotarkastukseen, jossa taloudellista dataa verrataan GST-ilmoituksen tietoihin. Tarkastus tulee järjestää riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta.

Kotimaan kauppaa koskien Intiassa otettiin käyttöön e-way-laskutusprosessi 1.4.2018, jolla pyritään turvaamaan valtion verokertymää ja ehkäisemään veronkiertoa. 

Portugali

Vuodesta 2019 lähtien verovelvollisten tulee lähettää SAF-T (PT) -tiedosto (standard audit file for tax purposes) vuosi-ilmoituksen pohjaksi. Veroviranomaisilla on täten pääsy kaikkeen kirjanpitoaineistoon.

Vuodesta 2019 eteenpäin kaikkien portugalilaisten yhtiöiden, jotka lähettävät laskuja julkisyhteisöille tulee lähettää laskunsa sähköisessä muodossa.

Espanja

Uusi ISI-raportointijärjestelmä (Immediate Supply of Information) on muuttanut tapaa, jolla arvonlisäveroa valvotaan Espanjassa. Verovelvollisen tulee antaa sähköisesti veroviranomaiselle laskuja koskevat tiedot 4 päivän kuluessa kirjauksesta. Raportointivelvoite koskee toimijoita, jotka antavat alv-ilmoituksen kuukausittain. ISI on ollut voimassa 1.7.2017 alkaen. Järjestelmä mahdollistaa laajan reaaliaikaisen tiedon analysoinnin ja valvonnan viranomaiselle. 

Iso-Britannia

MTD (Making Tax Digital) -raportointivelvoitteet tulivat voimaan 1.4.2019. Voimaantulosta lähtien toimijoiden, joiden liikevaihto Isossa-Britanniassa ylittää 85 000 (GBP) punnan verovelvollisuuskynnyksen on säilytettävä ja raportoitava arvonlisävero digitaalisessa muodossa käyttäen digitaaliseen raportointiin soveltuvaa järjestelmää. 

Unkari

Heinäkuusta 2018 alkaen on ollut voimassa reaaliaikainen raportointivelvollisuus koskien B2B-myyntilaskuja. Laskutusjärjestelmästä tulee myös olla saatavissa dataa tietyssä veroviranomaisen vaatimassa muodossa.

Valvonta

Saksa

Saksassa on kiristetty välillistä verotusta koskevia vaatimuksia dokumentaation ja läpinäkyvyyden osalta. Huomioitavaa on, että jopa pienet virheellisyydet ilmoituksilla voivat aiheuttaa hallinnollisen tai rikosoikeudellisen prosessin.

Romania

Veroviranomaiset kiinnittävät aiempaa tarkempaa huomiota ulkomaisten yritysten liiketoimintamalleihin sen arvioimiseksi, aiheuttaako toiminta kiinteän toimipaikan Romaniassa. Tiedossamme on tilanteita, joissa ulkomaalaisella yhtiöllä on katsottu olevan kiinteään toimipaikkaan tarvittavat resurssit, joiden avulla se pystyy harjoittamaan toimintaansa, kun se on käyttänyt ulkopuolista jakelijaa Romaniassa. Veroviranomaiset ovat voineet tällaisissa tilanteissa katsoa myynnin tapahtuneen Romaniassa ja määränneet suorituksiin 19 %:n arvonlisäveron.

Muita muutoksia

Italia

Italia vahvisti 13.2.2019 lakimuutoksen koskien elektronisten tuotteiden, kuten puhelinten, pelikonsoleiden, tablettien ja tietokoneiden, sähköistä kaupankäyntiä. Lain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään helmikuun lopussa 2020.

Sähköisten markkinapaikkojen katsotaan osallistuvan myyntiin siten, että ne ostavat tuotteen ja myyvät sen edelleen lopulliselle ostajalle. Käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa tämä saattaa tarkoittaa sitä, että markkinapaikan ylläpitäjä on velvoitettu suorittamaan arvonlisäveron käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Tämä saattaa aiheuttaa rekisteröintivelvollisuuden Italiaan.

Yhdysvallat

Korkein oikeus antoi 21.6.2018 päätöksen asiassa South Dakota v. Wayfair Inc. Päätöksen mukaan sales tax -velvollisuus ei enää edellytä verovelvollisen fyysistä toimipaikkaa (Nexus) Yhdysvalloissa. Tämä antaa osavaltioille mahdollisuuden määrätä etämyyjille (Remote Seller) velvollisuus sales taxin keräämiseen tilanteissa, joissa myyjällä ei ole fyysistä toimipaikkaa osavaltiossa. Useimmissa osavaltioissa vuosittaisten myyntien määrän tulee kuitenkin ylittää 100 000 (USD) raja tai 199 (USD) raja per transaktio.

Ranska

Ranskassa suoritettavan ”Organic Taxin” (0,16 % alv-ilmoituksilla raportoidusta liikevaihdosta) laskentaperusteisiin ei tule lukea mukaan esimerkiksi palvelumyyntiä Ranskan ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle. Verovelvollisen voi olla mahdollista hakea takaisin suorittamaansa veroa aiemmilta vuosilta, jos veron perusteen analyysi osoittaa, että veron perusteessa on ollut tällaisia transaktioita mukana.

Maailmankauppa

Vähittäismyyntiala

Kansainvälistyminen aiheuttaa aiemmin pääasiassa paikallisesti toimineille vähittäismyyntialan toimijoille tarpeen arvioida ja analysoida toiminnan verovaikutuksia ja -velvoitteita kansainvälisellä tasolla. Vähittäiskauppiaat voivat kokea ikäviä yllätyksiä, kuten verotusta koskevia sanktioita, jos he eivät ole huomioineet toimintansa aiheuttamia mahdollisia paikallisia verovelvoitteita kotimaan rajojen ulkopuolella.

Tullit ja kauppasodat

Kansainvälinen kauppa on muuttunut nopeasti sulkeutuneemmaksi. Vaikka tällä hetkellä pinnalla ovat brexit sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset tullipakotteet, myös EU, Mexico ja Kanada ovat implementoineet omia vastatoimiaan. Näiden lisäksi BRICS-maat (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) ovat implementoineet uusia, tullitariffien ulkopuolisia rajoitustoimia kansainväliseen kauppaan.

Lähes jokainen kansainvälisesti toimiva yhtiö kokee vaikutuksen kansainvälisen kaupan muutoksesta joko kasvavina tariffivelvoitteina tai muuttuvan kilpailun myötä.