PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnolta päivitetty ohje sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotuksesta

Verohallinto julkaisi 2.4.2019 päivitetyn ohjeen koskien sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotusta. Ohjeeseen on 1.1.2019 voimaan tulleiden lakimuutosten johdosta päivitetty pykäläviittauksia ja käytettyjä termejä. Tämän lisäksi on tehty muutamia lisäyksiä koskien esimerkiksi varhaiskasvatusta, kotipalveluja ja niiden tukipalveluja ja muutamia erityistilanteita, sekä lisätty esimerkkejä.

Kuurojen tulkkauspalvelut

Aiemmin AVL 59 §:n 5 kohdan mukaan veroa ei suoritettu kuurojen tulkkauspalvelusta. Tammikuun 2019 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta kyseinen pykälä kumottiin, ja tulkkauspalvelut ovat jatkossa verottomia silloin, kun ne täyttävät sosiaalihuollon palvelun edellytykset (AVL 38.2 §: sosiaalihuollolla tarkoitetaan myös sellaisia kuulo-, kuulonäkö- tai puhevamman tai muun vastaavan vamman johdosta suoritettavia tulkkauspalveluja, joita järjestetään lain nojalla tai avustetaan valtion varoin). Muutos tiukensi verottomuuden edellytyksiä, sillä aiemmin esimerkiksi kuurojen tulkkauspalvelujen edelleenmyynti saattoi olla verotonta. Nyt edelleenmyyjältä edellytetään sosiaalihuollon verottomuudelle asetettujen edellytysten täyttämistä.

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi

Sosiaalihuoltoon oikeutetun huollon tarpeen arviointiin on tehty täsmennyksiä. Aiemmassa ohjeessa oli yleisluontoisesti esitetty, että sosiaalihuollon palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta sekä lasten ja nuorten hoitoon ja huoltoon liittyvistä syistä. Uudessa ohjeessa on täsmennetty palvelutarpeen arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja. Ns. ryhmäpäätöksenä tehtävä palvelutarpeen arviointi ei yleensä ole riittävä, vaan sosiaalihuollon tarve tulisi osoittaa yksilökohtaisella tarveharkinnalla.

Palveluseteli

Ohjeessa mainitaan monissa kohdin, että sosiaalihuoltoon oikeutetulle luovutetut kunnan maksamat palvelut ovat verottomia, ja mikäli sosiaalihuollon saaja hankkii palveluja, joiden maksamiseen kunta ei osallistu, tulee ohjeessa mainitut sosiaalihuollon palvelun edellytykset (rekisteröinti, sopimus ja vastuuhenkilö, palvelusuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma) lisäksi täyttyä. Palveluseteliä koskevaan kohtaan on kuitenkin lisätty, että myös tilanteessa, jossa palveluseteli kattaa yksityisen palveluntuottajan veloittaman hinnan, tulisi lisäksi kaikkien verottomuudelle säädettyjen edellytysten täyttyä. Aiemmin käytännössä on katsottu, että palveluseteli oli maksusitoumus ja jos sillä ostettiin sosiaalihuoltopalvelua, tämä edellytys yhdessä sen kanssa, että tuottaja oli rekisterissä, oli riittävä.

Kotipalvelut ja niiden tukipalvelut

Ohjeeseen on lisätty kohta koskien kotipalveluja ja niiden tukipalveluja. Kotipalvelujen tukipalvelujen tuottajia ei merkitä yksityisten palvelun antajien rekisteriin, mutta tuottajien on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnalle. Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä verottoman sosiaalihuoltopalvelun tuottamiseksi ei vaadita, mutta sosiaalihuollon tarve tulee osoittaa esimerkiksi sosiaalihuoltolain tai vanhuspalvelulain perusteella laadittavalla palvelutarpeen arvioinnilla.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus (lasten päivähoito ja esiopetus) on erotettu arvonlisäverolaissa erillisen pykälän alle sosiaalihuoltoa koskevasta pykälästä, koska varhaiskasvatus on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan alle. Tällä hallinnollisella muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa verottomuuden laajuutta tai aiempaa oikeustilaa.

Sosiaalihuollon työvoiman vuokraus

Työvoiman vuokraus sosiaalihuoltoalalla ei ole verotonta sosiaalihuoltopalvelua. Oikeuskäytännössä on arvonlisäverottoman terveyden- ja sairaanhoidon tilanteissa vahvistettu, että alihankintatilanteissa riittävää on, että työn suorittaja on terveydenhuollon ammattihenkilö, ja työ on luonteeltaan verotonta terveyden- ja sairaanhoitoa. Kaikilta alihankintaketjun osallisilta ei siis ole edellytetty terveydenhuollon lupaa. Vastaava ei kuitenkaan päde sosiaalihuoltoon, vaan alihankintaketjussa kaikkien osallisten tulee täyttää sosiaalihuollon verottomuudelle asetetut edellytykset ja palvelu tulee olla luonteeltaan sosiaalihuoltoa.

Lasten vastaanottopalvelu

Kunnan järjestämisvastuulla olevat lastensuojelupalvelut ovat arvonlisäverottomia, sillä palvelujen tuottaminen perustuu sosiaalihuoltoa koskevaan lainsäädäntöön. Vastaava palvelu maahanmuuttajalapsille on kuitenkin arvonlisäverollista, koska tuottaminen perustuu erityislakiin ja valvova viranomainen on eri.

Sosiaalihuoltona luovutettavat tavarat

Ohjeeseen on lisätty täsmennys, että sosiaalihuoltona tapahtuva tavaran luovutus voi olla verotonta, ja sen tulee käytännössä liittyä sosiaalihuoltopalveluun. Esimerkiksi pelkkä turvapuhelimen myynti ei ole sosiaalihuoltona tapahtuva veroton tavaran luovutus. Mikäli turvapuhelimen luovutus tapahtuisi esimerkiksi osana kotihoidon palvelukokonaisuutta, voitaneen se käsitellä tähän liitännäisenä ja verottomana.