PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnolta päivitetty ohje yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksistä

Verohallinto antoi 4.7.2018 päivitetyn ohjeen yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintää koskevista kysymyksistä. Ohje sisältää Verohallinnon linjauksia yleishyödyllisten yhteisöjen yleisimpiin ennakkoperintää koskeviin kysymyksiin sekä esimerkkejä, joiden tarkoituksena on selventää kulloinkin käsiteltävää asiaa ja helpottaa sen ymmärtämistä.

Muutoksen myötä ohjeen kohtia 1.1, 1,4, 2.1–2.3 ja 4.8 on selkeytetty ja ohjeeseen on lisätty uusia havainnollistavia esimerkkejä.

Muutoksen tarkoituksena ei ole siis ollut verotuskäytäntöjen muuttaminen tai tulkintojen kiristäminen, vaan ohjeen selkeyttäminen.

Vapaaehtoistoiminnan määritelmästä

Vapaaehtoistoiminnan määritelmää on ohjeessa haluttu selventää kuvaamalla nyt tarkemmin, millaista toimintaa ei voida katsoa vapaaehtoistoiminnaksi. Ohjeessa korostetaan, että sellaista toimintaa, jota tekijä tulee tekemään sillä oletuksella, että saa tehdystä työstä korvauksen, ei voida katsoa vapaaehtoistoiminnaksi. Työntekijälle ei myöskään synny oikeutta vaatia korvausta tekemästään työstä.

On kuitenkin huomattava, että työntekijän muistaminen ja kiittäminen jälkeenpäin ei muuta vapaaehtoistoimintaa veronalaiseksi.

Eroa vapaaehtoistoiminnan ja korvausta oikeuttavan työntekemisen välillä on havainnollistettu kolmen uuden esimerkin avulla.

Vapaaehtoistyö hallituselimessä ja veronalainen vastike

Päivitetyssä ohjeessa on selvennetty myös yleishyödyllisten yhteisöjen hallituksessa, toimiryhmissä tai toimikunnissa tehdyn työn luonnetta. Tällainen työ voidaan katsoa vapaaehtoistyöksi, kunhan tehdystä työstä ei saada palkkiota. Jos palkkio annetaan, kyse on veronalaisesta ansiotulosta niin kuin muillakin työstä korvausta saavilla.

Veronalaista etua ei synny yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön talkoissa tehdystä työstä, jos työtä tehdään vapaaehtoisesti eikä tästä saada korvausta. Veronalaiseksi vastikkeeksi katsotaan sovittu korvaus tehtävästä työstä. Ohjeessa on haluttu tuoda entistä selvemmin esille se, että vapaaehtoistyön ohella tarjottavaa lounasta tai muutoin tapahtuvaa kiittämistä tai muistamista ei voida katsoa veronalaiseksi etuudeksi.

Edun antajan velvollisuudet

Edun antajan velvollisuuksia koskevaa kohtaa on uudessa ohjeistuksessa täsmennetty. Ennakkoperintälakiin viitaten todetaan, että ennakonpidätystä ei toimiteta rahana maksettavan suorituksen määrää suurempana. Veronalaisesta edusta ei voida toimittaa ennakonpidätystä, jos talkoo- tai vapaaehtoistyön tekijälle ei makseta rahasuorituksia. Jos talkoo- tai vapaaehtoistyöhön osallistuvalle luonnolliselle henkilölle maksetaan sekä rahasuoritus, että hän saa veronalaisen edun, lisätään edun arvo rahasuorituksen määrään. Toimitettava ennakonpidätys vähennetään rahakorvauksesta.

Verohallinto on kyseisten muutoksien avulla pyrkinyt selkeyttämään Yleishyödyllisien yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset -ohjeen tulkintatilanteita.