PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnolta päivitetyt ohjeet yritysjärjestelyjen verokohtelusta sekä uusi ohje osakeyhtiön purkautumisesta verotuksessa

Verohallinto on antanut 7.8.2017 päivitetyt ohjeet sulautumisesta, jakautumisesta, liiketoimintasiirrosta ja osakevaihdosta. Ohjeisiin on tehty oikeuskäytännöstä johtuvat päivitykset veron kiertämistä koskevaan lukuun. Lisäksi Verohallinto on samanaikaisesti antanut osakeyhtiön purkautumista koskevan uuden ohjeen.

Päivitetyt ohjeet korvaavat aiemmat 3.12.2015 ja 4.1.2016 annetut yritysjärjestelyjä koskevat ohjeet.

Veron kiertämistä koskevan luvun osalta ohjeita on täydennetty korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen johdosta. Päivitettyjen ohjeiden mukaisesti veron kiertämistä koskeva säännös (EVL 52 h §) voi tulla sovellettavaksi vain tapauksessa, jossa kysymys on Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännössä tarkoitetusta oikeuden väärinkäytöstä. Mikäli yritysjärjestelyssä ei synny konkreettisia tai järjestelmälle vieraita veroetuja, ei säännöstöä voida soveltaa. KHO:n ratkaisun (KHO 2017:78) mukaisesti tällaisia vieraita veroetuja eivät ole esimerkiksi osinkojen verokohtelun muuttuminen tai hankkivan yhtiön nettovarallisuuden kasvaminen osakevaihdosta johtuen.

Verohallinnon ohjeiden mukaan veron kiertämistarkoitukseen voivat viitata esimerkiksi erilaisten keinotekoisten apuyhtiö- ja sivuliikerakenteiden käyttäminen, perättäiset yritysjärjestelytoimenpiteet tai liiketoimintasiirron tai osakkeiden vaihdon jälkeen tapahtuva siirrossa saatujen varojen tai osakkeiden nopea edelleen myynti. Edellä mainitut tilanteet eivät kuitenkaan sellaisenaan merkitse veron kiertämistä koskevien säännösten soveltamisedellytysten täyttymistä. Tilanteessa, jossa jakautuminen oli tehty aidosti liiketaloudellisin syin eikä jakautumista seuraavaa purkautumista ollut suunniteltu etukäteen, purkautumiseen ei voitu soveltaa veron kiertämistä tai peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä (KHO:2016:115).

Päivitettyjen ohjeiden lisäksi Verohallinto julkaisi uuden ohjeen osakeyhtiöiden purkautumisesta verotuksessa. Verohallinnon ohjeessa käydään läpi purkautuvan yhteisön verotusta yhtiön ja sen osakkaan näkökulmasta sekä toiminnan keskeyttämiseen ja lopettamiseen liittyvää verotusta. Ohjeessa käsitellään lisäksi purkautuvan yhtiön omaisuuden arvostamista käypään arvoon sekä purkautumiseen liittyviä jaksottamiskysymyksiä. Myös veron kiertämistä purkautumistilanteissa on kommentoitu lyhyesti.

Verohallinnon ohjeet kokonaisuudessaan:

Osakeyhtiön purkautuminen verotuksessa

Yritysjärjestelyt ja verotus – jakautuminen

Yritysjärjestelyt ja verotus – sulautuminen

Yritysjärjestelyt ja verotus – liiketoimintasiirto

Yritysjärjestelyt ja verotus – osakevaihto