PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnolta uusia sukupolvenvaihdoksen verotusta käsitteleviä ohjeita

Verohallinnon uudet ohjeet sisältävät merkittäviä uusia kannanottoja. Pyritäänkö ohjeilla lisäämään verotuksen ennakoitavuutta vai veroriitoja ja -oikeudenkäyntejä?

Verohallinto on julkaissut uudet ohjeet osakeyhtiön, henkilöyhtiön ja maatilan sukupolvenvaihdosten verotuksesta sekä sukupolvenvaihdoksesta perintötilanteissa.. Lisäksi Verohallinto tulee antamaan uuden ohjeen koskien sukupolvenvaihdosta perintötilanteissa. Uudet ohjeet sisältävät useita uusia Verohallinnon kannanottoja merkittävistä verokysymyksistä. Koska uudet ohjeet ovat laajoja, tässä uutisessa käsitellään esimerkinomaisesti muutamia uusia kannanottoja, joilla on vaikutusta lahjana tai kauppana toteutettavan sukupolvenvaihdoksen verotukseen.

Yhtiön jakautuminen sukupolvenvaihdoksen jälkeen

Kun osakkeiden lahjoitukseen sovelletaan sukupolvenvaihdoshuojennusta, maksettavan lahjaveron määrä laskee vähintään 60 prosentilla. Tietyissä tilanteissa huojennus voidaan kuitenkin menettää lahjoituksen jälkeisten toimien seurauksena.

Uuteen ohjeeseen sisältyy kannanotto, jonka mukaan lahjan kohteena aiemmin olleen yhtiön jakautuminen voisi johtaa huojennuksen menettämiseen. Ohjeen mukaan aiemmin myönnetty sukupolvenvaihdoshuojennus menetetään, jos jakautumisella eriytetään jatkettavasta osakeyhtiöstä pois sellaisia merkittäviä sijoitusvaroja, joihin on aiemmin myönnetty huojennus sen vuoksi, että ne ovat osa jatkettavaa yritystä.

Perintö- ja lahjaverolain mukaan aiemmin myönnetty sukupolvenvaihdoshuojennus menetetään vain, kun pääosa lahjan kohteena olleesta yrityksestä tai sen osasta luovutetaan ennen kuin viisi vuotta on kulunut perintö- ja lahjaverolain toimittamispäivästä. Suoraan lain sanamuodon perusteella on kuitenkin yksiselitteistä, että yhtiön jakautuminen ei ole luovutus. Verohallinnon ohjeen mukaan huojennuksen menettämiseen myös riittäisi se, että jakautumisessa eriytettävät varat ovat merkittäviä, kun taas laki edellyttää pääosan luovuttamista. Verohallinnon uusi kannanotto on tältä osin selkeästi lakiin perustumaton. Lopulliseksi jäädessään se voisi käytännössä estää tarkoituksenmukaisen yritysrakenteen kehittämisen vuosiksi sukupolvenvaihdoksen jälkeen.

Lahjoitettaviin osakkeisiin liittyvä äänivalta

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltaminen edellyttää, että lahjan kohteena on vähintään 10 % yhtiön osakkeista. Huojennusta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 104/2000) on nimenomaisesti todettu, että kaikki osakkeet ovat samanarvoisia arvioitaessa 10 % vaatimuksen täyttymistä, vaikka osakkeisiin liittyvät oikeudet tai äänivalta olisivat erilaiset. Verohallinto on uudessa ohjeessaan kuitenkin itsenäisesti lisännyt huojennuksen soveltamisedellytyksiin vaatimuksen, jonka mukaan lahjoitettavien osakkeiden on oikeutettava myös vähintään 10 % äänivaltaan yhtiössä. Myöskään tämä vaatimus ei perustu lakiin, minkä lisäksi se on lain esitöiden yksiselitteisen sanamuodon vastainen.

Osakkeiden lahjoitus ja varainsiirtovero

Varainsiirtoverolain mukaan varainsiirtoveroa on suoritettava kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Vastikkeeseen luetaan myös suoritusvelvoite, jonka luovutuksen saaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaan ottanut vastattavakseen. Sen sijaan lahjoituksen yhteydessä varainsiirtoveroa ei lähtökohtaisesti makseta.

Kun lahjoituksen kohteena on osakkeita, lahjoittaja voi pidättää itsellään osakkeisiin liittyvän osinko-oikeuden määräajaksi tai eliniäksi. Uuden ohjeen mukaan lahjoitettuihin osakkeisiin pidätetty tuotto-oikeus katsottaisiin lahjanantajan saamaksi vastikkeeksi, josta lahjansaajan pitäisi maksaa varainsiirtoveroa. Tämä kannanotto on mielestämme paitsi lain, myös arkijärjen vastainen. Lahjansaaja ei maksa lahjanantajalle mitään vastiketta. Lahjanantaja ei ylipäätään luovu osinko-oikeudesta eikä se siirry ostajalle. Mitään osinko-oikeuteen kohdistuvaa varainsiirtoa ei tapahdu.

Arkikielelle muutettuna: Jos Kallella on kaksi omenaa, joista hän antaa Jennille toisen, Kallen itsellään pitämä omena ei ole Jennin maksamaa vastiketta. Se on koko ajan ollut Kallen.

Verohallinnon ohjeiden vaikutus

Verohallinnon ohjeet eivät sido esim. tuomioistuimia, mutta Verohallinto itse pääosin noudattaa omia ohjeitaan verotusta toimittaessaan. Käytännössä edellä kuvatun kaltaiset tulkinnat tulevat johtamaan lukuisiin oikeudenkäynteihin, joista aiheutuvat kustannukset ovat yksittäiselle Verohallinnon koekaniiniksi joutuvalle verovelvolliselle usein erittäin merkittäviä. Koska tuomioistuinprosessit voivat kestää vuosia, oikeustila tulee uusien ohjeiden myötä olemaan sukupolvenvaihdosten verotuksen osalta epävarma vielä pitkään.

Sukupolvenvaihdosten verotusta koskevat uudet ohjeet sisältävät edellä mainittujen lisäksi lukuisia muitakin kannanottoja, jotka eivät rajallisen tilan johdosta mahdu yhteen uutiseen. Koska uudet ohjeet ja niiden tulkinnat voivat johtaa yllättäviin muutoksiin vakiintuneessa verotuskäytännössä, sukupolvenvaihdokset on syytä suunnitella jatkossa erityisen huolellisesti.

Jos sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on ajankohtainen, olethan meihin yhteydessä!

*********

Lue myös Simo Valtin blogaus Verottajako säätää lakeja?