PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnon päivitetty ohje yleishyödyllisille yhteisöille

Verohallinto antoi uuden ohjeen yleishyödyllisille yhteisöille vuoden 2020 alussa. Päivityksen syyksi on esitetty tulolähdejaon poistumista. Tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan vaikuta yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotukseen, kuten Verohallintokin on ohjeessaan todennut. Muiden kuin yleishyödyllisten yhteisöjen ja maataloudesta saadun tulon osalta verotettava tulo lasketaan jatkossa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain perusteella.

Lisäksi ohjeen lukua 9 Muun kuin yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus on täydennetty ja päivitetty eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistamisen vuoksi. Kyseiseen lukuun on lisätty myös kommentteja muun kuin yleishyödyllisen yhteisön aiemmin vahvistettujen tappioiden vähentämisestä. 

Vanhojen tappioiden käsittely

Mikäli ei-yleishyödyllisellä yhteisöllä on verovuonna 2019 tai sitä ennen vahvistettuja henkilökohtaisen tulolähteen tappioita, nämä tappiot vähennetään verovuodesta 2020 alkaen lähtökohtaisesti elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Mikäli ei-yleishyödyllisellä yhteisöllä on ennen verovuotta 2020 vahvistettuja, vielä vähentämättä olevia tuloverolain luovutustappioita, nämä luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti muun omaisuuden luovutuksesta syntyneestä voitosta; muu omaisuus on elinkeinoverolain uusi omaisuuslaji, joka luotiin tulolähdejaon poistamisen yhteydessä. Lukuun 9 on myös lisätty käytännön esimerkkejä muutoksen vaikutuksesta tappioiden vähentämiseen.

Opiskelija-asuntoyhteisöjen verotus

Verohallinto on lisännyt uuteen ohjeeseen myös kohdan opiskelija-asuntoyhteisöjen verotuksesta. Ohjeessa on esitetty kaksi vanhaa oikeustapausta, jossa opiskelijoillle ja nuorille kohdistuvan asuntovuokrauksen katsottiin olevan yleishyödyllisen yhteisön sääntöjen mukaista muuta kuin elinkeinotoimintaa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 1983 antamassa päätöksessä (KHO1983 B II 509) säätiö rakensi ja vuokrasi vähävaraisille opiskelijoille asuntoja. Perityt vuokrat määräytyivät viranomaisten antamien määräysten perusteella. Keskusverolautakunnan päätöksessä vuodelta 2/2018, jonka KHO pysytti (T 1922) osakeyhtiö katsottiin yleishyödylliseksi yhteisöksi, kun se vuokrasi asuntoja noin 20 % markkinahintaa alemmalla vuokralla opiskelijoiden ja työssäkäyvien nuorten asunnoiksi. Vuokratulosta ei ollut suoritettava tuloveroa. 

Molemmissa tapauksissa alhaisen vuokran lisäksi oli merkittävää myös se, että vuokrista saadut varat käytettiin yleishyödylliseen tarkoitukseen ja rakennukset olivat hyvin pientä osaa lukuun ottamatta yleishyödyllisessä vuokrauskäytössä. Verohallinnon ohje ei tuo muutosta vallinneeseen oikeuskäytäntöön. 

 

Yhdistysten ja säätiöiden tuloverotuksessa edellä mainittu tulolähdejaon poisto on yksi keskeisimmistä ajankohtaisista asioista. Kuten edellä on todettu, muutoksella ei ole vaikutusta yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotukseen. Muiden kuin yleishyödyllisten yhteisöjen on sen sijaan suositeltavaa arvioida, millaisia vaikutuksia muutoksella on niiden tuloverotukseen.