PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto julkaisi ohjeensa sijoitusrahaston verotusta koskevien säännösten tulkinnasta

Sijoitusrahastoja koskeva uusi lakimuutos astui voimaan 1.1.2020, kun tuloverolakiin lisättiin uutena kohtana säännös sijoitusrahastojen verovapauden soveltamisedellytyksistä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa kotimaisten sekä ulkomaisten sijoitusrahastojen verokohtelua. Verohallinto julkaisi aiheesta oman ohjeistuksensa.

Tuloverolain sijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiä koskeva uudistus astui voimaan vuodenvaihteessa (tuloverolakiin lisättiin uutena pykälänä 20 a § ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 § muutettiin). Uusien säännösten tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa ulkomaisten sijoitusrahastojen verokohtelua suhteessa kotimaisiin toimijoihin. 

Ennen uudistusta ulkomaisten rahastojen verotus on riippunut keskeisesti siitä, voidaanko ulkomaalaista rahastoa pitää kotimaiseen verrannollisena. Vertailun kriteereitä ei kuitenkaan oltu määritelty laissa ja oikeustila perustui pitkälti oikeuskäytännössä omaksuttuihin linjauksiin. 

Uudella säännöksellä onkin  tarkoitus selkeyttää oikeustilaa sääntelemällä kotimaisen ja ulkomaisen sijoitusrahaston verovapauden kriteereistä. Uudet säännökset koskevat ainoastaan sopimusperusteisia sijoitusrahastoja. Voimaan astuneita säännöksiä sovelletaan ensimmäistä kertaa verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Aiheesta voit lukea lisää artikkelistamme Sijoitusrahastoja koskevat muutokset verolakeihin vahvistettu. 

Verohallinnon 1.1.2020 antamassa ohjeistuksessa otetaan paikoin varsin seikkaperäisestikin kantaa säännösten soveltamisedellytyksiin. Säännösten tulkinnasta on jo annettu ennakkoratkaisuja ja vireillä on useita ennakkoratkaisuhakemuksia, joiden lopputulokset tulevat vaikuttamaan säännösten tulkintaan.