PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto on antanut ohjeen eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta

Verohallinto on antanut 3.7.2020 syventävän ohjeen eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta. Ohjeessa käsitellään verovuodesta 2020 alkaen sovellettavien eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyiden verotuksesta annetun lain (1567/2019) säännösten ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) hybridisiirtoon liittyvien säännösten soveltamista.

Uusilla säännöksillä on implementoitu niin sanotun ATAD II -direktiivin säännöksiä (uutisemme 19.6.2019 ja 21.11.2019). Näiden säännösten tarkoituksena on erityisesti ehkäistä vaikutuksia, jotka johtuvat eri lainkäyttöalueiden välisistä verosäännösten eroista.

Valtiovarainvaliokunta on ilmaissut aikaisemmin mietinnössään huolensa siitä, että hybridijärjestelyjä koskeva sääntely mutkistaa verotusta, minkä vuoksi valiokunta on korostanut Verohallinnon neuvonnan ja ohjeistuksen tärkeyttä. Verohallinnon uusi ohje pohjautuu vahvasti hallituksen esitykseen (HE 68/2019 vp), mutta kummassakaan ei ole otettu kovinkaan laajasti tai ennakoivasti kantaa todennäköisiin yleisiin soveltamistilanteisiin. Soveltamiskäytäntö jää siten pitkälti tulevan verotus- ja oikeuskäytännön varaan ja lain soveltamisesta on epäselvissä tilanteissa syytä harkita ennakkoratkaisun hakemista.