PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö haastaa vakiintuneen verotuskäytännön konserniavustuksista yritysjärjestelyiden yhteydessä

Yritysjärjestelyt ajoitetaan usein käytännön syistä tilikauden vaihteeseen. Konserniavustuksen antamisen edellytyksenä on muun muassa, että konsernisuhde antajan ja saajan kesken on kestänyt koko verovuoden ja että molempien yhtiöiden tilikaudet päättyvät samanaikaisesti. Vakiintuneen verotuskäytännön mukaan tavanomaisissa sulautumistilanteissa sulautuvan yhtiön ja vastaanottavan yhtiön välillä onkin voitu antaa vähennyskelpoinen konserniavustus, jos sulautuminen on tullut voimaan vastaanottavan yhtiön tilikauden viimeisenä päivänä. Vastaavalla tavalla on voitu menetellä myös jakautumistilanteissa. Asiasta on myös olemassa tytäryhtiösulautumista koskeva myönteinen oikeuskäytännön ratkaisu. Siitä ilmenevää periaatetta on noudatettu muissakin sulautumis- ja jakautumistilanteissa.

Verohallinto on uusimassa yritysjärjestelyjä koskevaa ohjeistustaan. Sulautumista koskeva ohjeluonnos on ollut lausuntokierroksella maaliskuussa. Luonnoksessa on todettu, että silloin kun sulautuminen rekisteröidään vastaanottavan yhtiön tilikauden päättymispäivänä, verotuskäytännössä on katsottu tilikausien päättyvän samanaikaisesti ja konserniavustuksen olevan mahdollinen. Luonnoksessa todetaan kuitenkin, että tilanne on tältä osin tulkinnallinen, koska asia on parhaillaan vireillä muutoksenhakuasteissa. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on siis viime aikoina kyseenalaistanut konserniavustuksen vähennyskelpoisuuden eräissä yritysjärjestelytilanteissa.

Osittaisjakautumista koskevasta asiasta on jo olemassa julkaistu hallinto-oikeuden ratkaisu. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 3.4.2014 antamassaan ratkaisussa katsonut, että osittaisjakautumisessa perustettavalle yhtiölle siirtyvän tytäryhtiön entiselle emoyhtiölleen antamaa konserniavustusta ei hyväksytty vähennyskelpoiseksi, vaikka jakautuminen tuli voimaan emo- ja tytäryhtiön tilikauden viimeisenä päivänä. Hallinto-oikeus katsoi, että konsernisuhde emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä ei ollut kestänyt koko verovuotta.

Kuten Verohallinnon ohjeluonnoksesta ilmenee, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on kyseenalaistanut konserniavustuksen vähennyskelpoisuuden myös eräissä sulautumistilanteissa. Tältä osin ei kuitenkaan vielä ole edes hallinto-oikeuden ratkaisuja, mutta asioita on vireillä muutoksenhakuasteissa.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusten vuoksi sulautumis- ja jakautumistilanteissa konserniavustuksen vähentämiseen liittyy tällä hetkellä epävarmuutta. Epävarmuus jatkunee vielä jonkin aikaa, sillä hallinto-oikeuden päätösten jälkeen riidan kohteena olevat asiat etenevät todennäköisesti vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Epävarmuutta lisää myös se, että kaupparekisterin uuden tietojärjestelmän myötä rekisteröinneissä näkyy rekisteröintipäivän lisäksi rekisteröinnin tarkka kellonaika. Asiaa on käsitelty Tax Expressissä 18.12.2014. Konserniavustuksen vähennyskelpoisuudesta yritysjärjestelytilanteessa voi toki hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisun, mutta Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus valittaa ennakkoratkaisusta.

Eräs mahdollinen ratkaisu on joko jättää konserniavustus antamatta sulautumiseen tai jakautumiseen päättyvältä tilikaudelta, tai vaihtoehtoisesti toteuttaa em. yritysjärjestely vasta esimerkiksi seuraavan tilikauden ensimmäisenä päivänä.

Sulautumis- ja jakautumistilanteissa tulee ottaa huomioon myös se, vaikuttaako yritysjärjestely sulautuvan tai jakautuvan yhtiön omistamien yhtiöiden mahdollisuuksiin saada ja antaa konserniavustuksia.

Jos asiasta herää kysymyksiä, ota yhteyttä veroasiantuntijaamme Mikko Lundstedtiin, puh. 020 787 7608.