PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Veroriskeistä raportoitava jatkossa kattavammin

Verotuksen maailma monimutkaistuu ja IFRS-tilinpäätöksen laativille yrityksille on tulossa lisää veroriskeihin liittyviä raportointivelvollisuuksia.

Muutaman viime vuoden aikana yhtiöiden veroympäristö on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi:

  • Ulkoiset paineet: Yhtiöiden odotetaan toimivan entistä läpinäkyvämmin ja samaan aikaan yhtiön veropositioiden tulee olla linjassa BEPS-projektin kanssa.
  • Sääntely: Uuden sääntelyn valossa on mahdollista, että yhtiön verofunktion jokapäiväinen toiminta jatkossa voidaan katsoa verosuunnitteluksi, josta verofunktion tai neuvonantajan tulee raportoida DAC6:n mukaisesti.
  • Digitalisaatio: Veroviranomaisten digitalisoitumisen myötä viranomaiset vaativat ja hyödyntävät entistä enemmän dataa, mikä kasvattaa yhtiöihin kohdistuvaa raportointitaakkaa ja riskejä.
  • Verolakien muutokset: Yritysten on varauduttava ja sopeuduttava muuttuvaan sääntelyyn, josta viimeisimpiä esimerkkejä ovat esimerkiksi verokantamuutokset Suomessa ja Ruotsissa, USA:n monimutkainen verouudistus sekä korkorajoitusten kiristyminen koskemaan myös ulkopuolisille maksettuja korkoja.

Lisäksi yhtiöiden on valmistauduttava vielä yhteen muutokseen: veroriskien kirjaamiseen kirjanpidossaan. Tiivistetysti uusi tulkinta, IFRIC 23, tuo mukanaan uudet säännöt epävarmojen veropositioiden kirjaamisesta IFRS:n mukaan. Odotettavissa on, että yhtiöt joutuvat kertomaan enemmän veroriskeistään tilinpäätöksessään.

Arvot, raportointi ja strategia kertomaan samaa tarinaa

Sekä viranomaiset että muut sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneempia yritysten veroasioista.

Nykyisessä veroympäristössä näen erittäin tärkeänä, että yhtiöt ovat selkeitä ja johdonmukaisia viestiessään veroista. Mielestäni IFRS-veroraportointi antaa tässä suhteessa yhtiöille työkalut kertoa tarinan veropositionsa takana.

Tarvitaan luotettavat luvut yhdistettynä ytimekkääseen ja selkeään tekstiin, jotka yhdessä kertovat ymmärrettävän tarinan. Tämän tarinan tulee myös olla linjassa yhtiön arvojen ja verostrategian kanssa.

Syy siihen että pidän veroista työympäristönä, on niiden tarjoama loistava sekoitus ihmisten, numeroiden ja sanojen parissa työskentelyä. IFRIC 23:n mukanaan tuoma tarve kertoa enemmän veroriskeistä pakottaa yhtiöt kiinnittämään huomiota siihen tarinaan, jota veroraportointi ja tilinpäätöstiedot kertovat. Nautitaan tästä yhdessä!