PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Viivästyskorotus varainsiirtoverosta maksettava kaupan purusta huolimatta

Lainhuudon hakemattomuudesta määrättyä viivästyskorotusta ei palautettu kaupan purkautumisen takia, vaikka varainsiirtovero oli palautettu.

Turun hallinto-oikeus katsoi 14.12.2016 antamassaan ratkaisussa (ään. 2–1), ettei viivästyskorotuksen poistamiseen ollut perustetta, kun varainsiirtovero oli palautettu kaupan purkautumisesta johtuen. Viivästyskorko oli määrätty A:lle lainhuudon hakemattomuudesta. A oli ostanut kiinteistön ehdolla, jonka mukaan kauppa raukeaa, mikäli rakennuslupaa ei saada tiettyyn päivään mennessä. Kiinteistön omistusoikeuden oli sovittu siirtyvän, kun kauppahinta maksetaan rakennusluvan tultua lainvoimaiseksi. Kauppa oli purettu, kun A ei saanut rakennuslupaa.

Ratkaisun mukaan viivästyskorotuksen peruste on lainhuutohakemusta koskeva laiminlyönti, vaikka korotus määräytyykin varainsiirtoveron perusteella. Kaupan purkaminen ei poista A:n laiminlyöntiä lainhuudon hakemisessa.

Ratkaisu perustuu suoraan verotusmenettelylain 8 §:n sanamuotoon. Lainhuudon hakemisvelvoite ja varainsiirtoveron maksuvelvoite eivät ole suoraan sidoksissa toisiinsa.