PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Voidaanko Portugalissa asuvien suomalaisten eläkkeitä verottaa?

Portugalissa asuvat suomalaiset eläkeläiset ovat jälleen luupissa Helsingin Sanomien 31.10. ja 1.11. verotietoja koskevien juttujen myötä. Jutuissa kiinnitettiin kovasti huomiota eläkkeen maksuaikataulun nopeuttamiseen ja tähän liittyviin toimenpiteisiin. Määrältään olennaisin verokysymys kuitenkin liittyy kollektiivisista eläkevakuutuksista maksettaviin eläkkeisiin. Nämä ovat usein huomattavasti suurempia kuin lakisääteiset eläkkeet tai yksilöllisistä eläkevakuutuksista maksetut eläkkeet.

Voidaanko Portugalissa asuvien suomalaisten eläkkeitä verottaa?

Kollektiivisista eläkevakuutuksista maksettavat eläkkeet ovat yleensä täysin työnantajan maksamia. Tällöin maksuaikataululla eli sillä, maksetaanko eläke heti, 2 vai 10 vuoden kuluessa, ei ole verotuksen suhteen vaikutusta, kunhan ei aleta maksaa liian varhain (vakuutuksissa on määritelty tietty minimieläkeikä). Toki vakuutuksen säännöistä riippuu, voiko maksuaikataulua muuttaa ja missä määrin.

Mieleeni tulee kuitenkin maksuaikataulua huomattavasti olennaisempi kysymys, kun luen uuden, ei vielä voimassa olevan, Suomen ja Portugalin välisen verosopimuksen eläkesäännöksiä. Ohessa yksityisen sektorin eläkkeitä koskeva artikla 17:

“17 artikla

Eläkkeet

1. Jollei 18 artiklan 2 kappaleen määräyksistä muuta johdu, verotetaan eläkkeestä ja muusta samanluonteisesta hyvityksestä, joka maksetaan sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle aikaisemman epäitsenäisen työn perusteella, vain tässä valtiossa.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä, ja jollei 18 artiklan 2 kappaleen määräyksistä muuta johdu, voidaan sopimusvaltion sosiaalivakuutuslainsäädännön tai sopimusvaltion järjestämän muun julkisen sosiaaliturvan mukaan toistuvasti tai kertakorvauksena maksettavasta eläkkeestä ja muusta etuudesta, tai elinkorosta, joka kertyy sopimusvaltiosta, verottaa tässä valtiossa.

3. Sanonnalla “elinkorko” tarkoitetaan tässä artiklassa vahvistettua rahamäärää, joka toistuvasti maksetaan luonnolliselle henkilölle vahvistettuina ajankohtina joko henkilön elinkautena tai yksilöitynä taikka määritettävissä olevana aikana ja joka perustuu velvoitukseen toimeenpanna maksut täyden raha- tai rahanarvoisen suorituksen (muun kuin tehdyn työn) vastikkeeksi. Elinkoron katsotaan kertyvän sopimusvaltiosta, mikäli tällaiseen tuloon liittyvät vakuutusmaksut tai maksut täyttävät verohuojennuksen edellytykset tässä valtiossa.”

En löydä 17 artiklasta enkä muualtakaan sopimuksesta kohtaa, joka muuttaisi kollektiivisista vakuutuksista maksettujen lisäeläkkeiden nykyistä verokohtelua.

Nähdäkseni työnantajan ottamista lisäeläkevakuutuksista, ainakaan kollektiivisista, maksettuja eläkkeitä ei tule katsoa elinkoroksi, jonka lähdevaltio eli edellä mainittujen henkilöiden osalta Suomi voisi verottaa uuden sopimuksen mukaan (vanhassa sopimuksessa ei ole mainintaa elinkorosta).

Ratifioidaan tai ei, lisäeläkkeiden verotus ei muutu?

Näin ollen mielestäni ainakin kollektiivisista eläkevakuutuksista Portugalissa asuville henkilöille Suomesta maksetut eläkkeet tulee uudenkin verosopimuksen mukaan verottaa vain Portugalissa (poislukien sairaanhoitomaksu, jonka Suomi perii). Se on sitten Portugalin sisäinen verokysymys, miten eläkkeet siellä verotetaan, mutta jos Portugalissa soveltuu ns. NHR-regiimi, Portugalin veroprosentti on nähdäkseni jatkossakin nolla ensimmäiset 10 vuotta sinne muuton jälkeen.

Vai eivätkö työnantajan ottamista lisäeläkevakuutuksista maksetut eläkkeet perustu aikaisempaan epäitsenäiseen työhön eli työsuhteeseen? Mielestäni on selvää, että nämä eläkkeet maksetaan työsuhteessa tehdyn työn perusteella – elinkorkoa ne eivät ole.

Voisi myös kysyä, miksi uudessa verosopimuksessa ylipäätään on artiklan 17 kohta 1, jos sen alle ei mahdu mikään eläke, ainakaan Suomesta maksettu.

En kyllä ymmärrä sitäkään, miksi vielä 2010-luvulla ylipäätään otetaan elinkorkoa koskevia säännöksiä verosopimuksiin. Mielestäni elinkorko vaikuttaa viime vuosituhannen alkupuolen tai jopa vanhemmalta käsitteeltä. Ettei vain ole haluttu saada pelivaraa sopimuksen tulkintaan?

Edellä mainitut kommentit pätevät myös Suomen ja Espanjan väliseen uuteen verosopimukseen – tietysti sillä erotuksella, ettei Espanjassa ole Portugalin tapaista NHR-regiimiä. Tämä sopimus tulee sovellettavaksi aikaisintaan 1.1.2019 alkaen. Suomen ja Portugalin välinen uusi verosopimus voi vielä tulla sovellettavaksi 1.1.2018 alkaen, jos Portugali ratifioi uuden sopimuksen marraskuun aikana (maiden tulisi vaihtaa vahvistukset ratifioinnista viimeistään 1.12.2017).

Tiivistettynä oma käsitykseni uuden verosopimuksen mukaisesta eläkkeiden verotuksesta, kun eläke maksetaan Suomesta Portugaliin (tai Espanjaan). Siirtymäsäännöksiä en tässä ole ottanut huomioon:

  • Suomi saa verottaa lakisääteiset eläkkeet (TyEL, YEL, MYEL ym.) ja itse otetuista vakuutuksista maksetut lisäeläkkeet.
  • Suomi ei saa verottaa työnantajan ottamista vakuutuksista maksettavia lisäeläkkeitä, ei ainakaan kollektiivisia lisäeläkkeitä.
  • Suomi saa verottaa elinkoron (mitä se sitten onkaan).
  • Suomi saa verottaa julkissektorin eläkkeet.