PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistyksen ei katsottu purkautuvan verotuksessa, kun se muutti toimintamuotonsa osuuskunnaksi

KHO katsoi, ettei yhdistys purkautunut verotuksessa, kun se muutti toimintamuotonsa osuuskunnaksi. Muutoksessa sovellettiin lakia taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi.

Tapauksessa KHO 11.3.2021 T 107 (julkaisematon) korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavana oli, katsotaanko yhdistyksen purkautuvan verotuksessa, jos se muutetaan osuuskunnaksi siten, että aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista toimintaa jatkavalle osuuskunnalle.  

Tuloverolaissa säädetään edellytyksistä, joilla toimintamuotoa voidaan muuttaa veroneutraalisti. Yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi ei ole kuitenkaan nimenomaisesti mainittu, mutta oikeuskäytännössä tämä on katsottu mahdolliseksi. Verotuskäytännössä muutoksen veroneutraalisuudelta on muiden kriteerien ohella edellytetty, että omistussuhteet säilyvät ainakin pääosin ennallaan (omistuksen identtisyyden vaatimus).

Hallinto-oikeus oli linjannut, ettei tätä vaatimusta voida soveltaa tiukasti, koska yhdistyksen jäsenet eivät ylipäätään ole tavanomaisessa omistussuhteessa yhdistykseen. Hallinto-oikeus piti riittävänä, että ainakin pääosa yhdistyksen vanhoista jäsenistä tulee jäseniksi uuteen perustettavaan osuuskuntaan.

Korkein hallinto-oikeus yhtyi hallinto-oikeuden näkemykseen tältä osin. Huomionarvoista on, että alemmissa asteissa oli arvioitu myös toimintamuodon muutoksen yksityisoikeudellisten edellytysten täyttymistä (mikä sinänsä on kriteerinä veroneutraalisuudelle). KHO kuitenkin katsoi, ettei tätä arviointia olisi tullut tehdä, vaan kyse oli ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetystä ratkaisun pohjaksi otettavasta faktasta.

Näin ollen yhdistys voitiin muuttaa osuuskunnaksi ilman, että sen katsottiin verotuksessa purkautuvan.  

Tilaa PwC:n uutiskirje