PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistysten ja säätiöiden sijoittamisen arvonlisäverotus

Sijoittaminen ei ole arvonlisäverollista toimintaa, eikä sen tuotoista makseta arvonlisäveroa. Sijoittamiseen kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot jäävät silloin kustannukseksi.

Sijoittaminen

Yhdistysten ja säätiöiden varallisuuden sijoittaminen ei ole arvonlisäverotettavaa toimintaa. Passiivinen sijoittaminen ei ole arvonlisäverotuksessa liiketoimintaa. Passiivinen sijoittaminen jää siten arvonlisäverotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi arvopapereiden kuten osakkeiden tai rahasto-osuuksien myynti on arvonlisäverotonta. Arvopapereiden myynti on arvonlisäverotonta myös silloin kun sijoitustoimintaa harjoitetaan aktiivisesti liiketoiminnan muodossa. Sijoitustoiminnasta ei myöskään voi vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi AVL 12 §:n nojalla.

Sijoittamisen arvonlisäverottomuudesta seuraa se, ettei sijoittamiseen kohdistuvien hankintojen sisältämistä arvonlisäveroista ole arvonlisäverotuksessa vähennysoikeutta.

AVL 4 §:n mukaan tuloverolaissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään tuloverotuksessa veronalaisena elinkeinotulona. Sijoittamista pidetään harvoin elinkeinotoimintana, ja jos pidetään, se on silti arvonlisäverotonta toimintaa.

Jos yleishyödyllinen toimija on toiminnastaan joltain osin arvonlisäverovelvollinen, tulee sijoitustoiminnan verottomuus huomioida myös koko toiminnan yleiskulujen jaossa ja siten vähennysoikeuden laajuudessa.

Yleiskulut ovat vähennyskelpoisia vain siltä osin, kun ne kohdistuvat arvonlisäverolliseen toimintaan, joten kuluista tehtävät vähennykset tulee jakaa verollisen ja muun toiminnan osuuksiin.

Yhdistysten ja säätiöiden rahoitusinstrumenteista saamat osingot tai korot eivät ole arvonlisäverotettavaa tuloa.

Varainhoito

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelut ovat arvonlisäverollisia. Näiden palvelujen hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero jää yhdistyksille ja säätiöille kustannukseksi.

Ostettaessa täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluja ulkomailta, hankintaan sisältyy myyjän maan vero, jos ostaja on kuluttajan asemassa oleva. Jos taas ostaja on elinkeinonharjoittaja, hankintaan ei sisälly veroa, mutta ostaja on velvollinen ilmoittamaan hankinnan arvonlisäveroilmoituksella Verohallinnolle EU-palveluostona.

Arvioitaessa sitä, pidetäänkö yleishyödyllistä yhteisöä arvonlisäverotuksessa elinkeinonharjoittajana, oikeuskäytännössä keskeisenä kriteerinä on pidetty sitä, harjoittaako yleishyödyllinen yhteisö vastikkeellista eli maksullista toimintaa. Olemme aikaisemmin käsitelleet aihetta tarkemmin artikkelissamme Yhdistyksen ja säätiön arvonlisäverovelvollisuus ulkomaan tavara- ja palveluostoista.

Rahastot

Rahastot ja niiden hallinnointiyhtiöt ovat arvonlisäverotuksessa omia itsenäisiä juridisia yksiköitään. Niiden arvonlisäverotusta tarkastellaan rahasto-osuuksien omistajien toiminnasta erillään. Rahastoista saaduilla osingoilla tai koroilla ei ole vaikutusta saajan arvonlisäverotukseen.

Kiinteistösijoittaminen

Kiinteistön myynti tai kiinteistöön kohdistuvan oikeuden ja kiinteistön vuokraaminen on arvonlisäverottomaksi säädettyä toimintaa. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta voi kuitenkin vapaaehtoisesti hakeutua tietyin edellytyksin arvonlisäverovelvolliseksi. Esimerkiksi kiinteistön vuokrauksesta voidaan hakeutua arvonlisäverolliseksi silloin, kun vuokralaisella on vuokraan tai vastikkeeseen sisältyvästä arvonlisäverosta edes osittainen vähennysoikeus.

Jos yhdistys tai säätiö on vuokrauksesta vapaaehtoisesti hakeutunut verovelvolliseksi, on tähän toimintaan kohdistuvien kulujen arvonlisäveroista myös vähennysoikeus.

Tällöin esimerkiksi ko. kiinteistöön tai huoneistoon kohdistuvat rakennus- ja korjauskulujen arvonlisäverot päästään vähentämään.

Jos yhteisönne harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa tai harkitsee vapaaehtoista hakeutumista arvonlisäverolliseksi joko maksullisesta toiminnastaan tai kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, vähennysoikeuksien laajuus voivat vaatia päivittämistä. Avustamme mielellämme selvittämään, ovatko noudattamanne arvonlisäverokäsittelyt oikeat ja erityisesti teille edullisimmat.