PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdysvaltojen verouudistus sai senaatin hyväksynnän

Yhdysvaltojen senaatti on 2.12.2017 hyväksynyt oman versionsa edustajainhuoneen aikaisemmin marraskuussa julkaisemasta ”Tax Cuts and Jobs Act” -lakiehdotuksesta, josta kirjoitimme viimeksi marraskuussa. Senaatin täysistunto hyväksyi muunnellun version senaatin rahoituskomitean aikaisemmin julkaisemasta lakiehdotuksesta tiukan äänestyksen jälkeen.

Verouudistuksessa on kyse hyvin merkittävästä yritys- ja henkilöverotusta koskevasta uudistamisesta, jonka tavoitteena on verojärjestelmän modernisointi sekä kestävän verolainsäädännön ja kilpailukykyisen verojärjestelmän luominen Yhdysvaltoihin. Lisätietoja verouudistuksesta kokonaisuudessaan saa PwC USA:n sivuilta, jossa verouudistuksen etenemistä seurataan ja raportoidaan.

Senaatin ja edustajainhuoneen lakiehdotukset vastaavat toisiaan perusrakenteiltaan, mutta sisältävät myös merkittäviä eroavaisuuksia eräiden keskeisten osa-alueiden osalta.

Molempien lakiehdotusten yksi keskeisimpiä muutoksia on yhteisöverokannan yleinen laskeminen 35 prosentista 20 prosenttiin.

Uudistuksen myötä Yhdysvalloissa luovuttaisiin myös nykyisestä maailmanlaajuisesta verojärjestelmästä ja siirryttäisiin alueelliseen verojärjestelmään vuoden 2018 alusta alkaen. Näiden lisäksi lakiehdotukset sisältävät merkittävän muutoksen korkojen vähennyskelpoisuuteen. Lakiehdotusten puitteissa yritysten vähennyskelpoisia korkomenoja ehdotetaan rajoitettavaksi tulevaisuudessa. Molemmat lakiehdotukset sisältävät myös ehdotuksen kertaluontoisen siirtymäveron määräämisestä tietyille ulkomaisille tuloille, jotka ovat aikaisempina vuosina jääneet verottamatta Yhdysvalloissa. Tällaisia tuloja verotettaisiin nyt normaaliprosenttia alhaisemmalla verokannalla tietyn ajanjakson ajan. Lisätietoja näistä uudistuksista löydät täältä.

Senaatin ja edustajainhuoneen lakiehdotukset sisältävät myös ehdotukset, joiden puitteissa veropohjaa laajennettaisiin Yhdysvalloissa hyvin merkittävästi tulevien vuosien aikana. Lakiehdotusten lähestymistavat eroavat kuitenkin toisistaan merkittävästi tältä osin, mikä käytännössä tarkoittaisi sitä, että lakiehdotuksissa valitut lähestymistavat toisivat mukanaan hyvin erilaisia vaikutuksia eri toimialoilla toimiville yrityksille. Yksityiskohtaisen vertailun lakiehdotusten eroavaisuuksista löydät täältä.

Esimerkkinä veropohjaa laajentavasta ehdotuksesta voidaan mainita edustajainhuoneen ajama Excise tax -lisävero, jota on käsitelty yksityiskohtaisesti täällä. Lisäveron tarkoituksena on kannustaa Yhdysvalloissa tapahtuvaa valmistustoimintaa. Senaatin ehdotus ei sisällä vastaavaa lisäveroa, vaan siinä valittu lähestymistapa poikkeaa tästä merkittävästi. Lisätietoja senaatin ehdotuksesta tältä osin voit lukea täältä.

Senaatin ja edustajainhuoneen lakiehdotusten eroavaisuuksia puidaan seuraavaksi viikolla 49 alkaneissa neuvotteluissa. Neuvottelujen tarkoituksen on saattaa ehdotukset yhteen ja päästä yhteysymmärrykseen lain sisällöstä. Vasta yksimielisyyden jälkeen lopullinen lakiehdotus voidaan esittää presidentin allekirjoitettavaksi, tavoitteena saada lopullinen lakiehdotus allekirjoitetuksi tämän vuoden puolella.

Seuraamme aktiivisesti verouudistuksen etenemistä ja kerromme mahdollisista muutoksista.