PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Lähipiirilainat ja -vakuudet osakeyhtiössä

Osakeyhtiö voi tietyin edellytyksin antaa lainaa lähipiiriinsä kuuluvalle taholle tai antaa vakuuden lähipiiriinsä kuuluvan tahon lainojen vakuudeksi. Lähipiirilainan tai -vakuuden (jäljempänä ”lähipiirilaina”) antamisen edellytyksistä ei nimenomaisesti säädetä osakeyhtiölaissa (jäljempänä OYL), toisin kuin edellisessä osakeyhtiölaissa (ks. VOYL 12:7 ja 12:8). Nimenomaisten säännösten puuttuminen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että lähipiirilainojen antaminen olisi täysin yhtiön oman harkinnan varassa. Lähipiirilainaa annettaessa tulee ottaa huomioon osakeyhtiölain yleiset periaatteet, erityisesti annetun etuuden suhde voitontuottamistarkoitukseen (OYL 1:5) ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuteen (OYL 1:7).

Osakeyhtiön lähipiiri ja varojen jakaminen osakeyhtiössä

Osakeyhtiölain lähipiirimääritelmän mukaan yhtiön tai toisen henkilön katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai pystyy käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa (OYL 8:6.2). Esitöiden mukaan tarkoituksena on, että lähipiirin määritelmä vastaisi IAS 24:ää. Lähipiirin tunnusmerkkejä ovat erityisesti määräysvalta, omistus tai äänivalta, yhtiön johtoon kuuluminen tai tilintarkastajana toimiminen. Myös lähipiiriin kuuluvan henkilön lähisukulaiset ja muut läheiset kuuluvat yhtiön lähipiiriin.

Lähipiirin tunnusmerkkejä ovat erityisesti määräysvalta, omistus tai äänivalta, yhtiön johtoon kuuluminen tai tilintarkastajana toimiminen. Myös lähipiiriin kuuluvan henkilön lähisukulaiset ja muut läheiset kuuluvat yhtiön lähipiiriin.

Lähipiirilainan antaminen ei kuulu niihin varojenjaon muotoihin, jotka on lueteltu OYL 13:1:ssä. Osakeyhtiölain mukaan laittomaksi varojenjaoksi katsotaan kaikki sellaiset muut kuin OYL 13:ssä luetellut liiketapahtumat, jotka vähentävät yhtiön varoja tai lisäävät sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta. Myös lähipiirilainan antaminen on siten voitava perustella liiketaloudellisin syin, jotta sitä ei tulkittaisi laittomaksi varojenjaoksi. Laittomasta varojenjaosta säädetään OYL 13:4:ssä.

Liiketaloudellinen peruste

Osakeyhtiölaissa lähdetään siitä, että osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä (OYL 1:5). Voiton tuottamisen tarkoituksesta johtuen lähipiirilainan tulee hyödyttää jollakin tavalla yhtiötä ja samalla kaikkia sen osakkeenomistajia, jotta sitä ei pidettäisi laittomana varojenjakona.

Yhtiön varojen luovuttamista tai vakuuden antamista lähipiiriläiselle vastikkeetta tai alihintaan voidaan harvoin pitää yhtiön tarkoituksen mukaisena toimenpiteenä, joka voitaisiin perustella liiketaloudellisin syin. Osakeyhtiölain esitöiden mukaan lähipiirilainat voivat kuitenkin olla sallittuja muun muassa konsernitilanteissa, jossa konserniyhtiö saa konsernikassaan tehdystä sijoituksesta itselleen hyötyä esimerkiksi vastaisen rahoituksen tai muun sellaisen edun muodossa.

Lähipiirilaina on osakeyhtiöoikeudellisesti helpommin hyväksyttävissä, jos lainaan liittyvä luottoriski huomioidaan lainan ehdoissa markkinaehtoisesti. Markkinaehtoisen koron periminen ja vakuuden hankkiminen eivät kuitenkaan sellaisenaan välttämättä tee lähipiirilainasta yhtiön edun mukaista ainakaan silloin, kun se ei kuulu yhtiön toimialaan (luottolaitokset). Lähipiirilainan antamisesta ei ole yhtiölle etua esimerkiksi silloin, jos yhtiön oma rahoitus vaikeutuu annetun lainan takia.

Lähipiirilaina saattaa yksittäisissä tapauksissa olla yhtiöoikeudellisesti hyväksyttävä, vaikka sille ei olisikaan löydettävissä liiketaloudellista perustetta. Toimenpiteen laillisuus edellyttää tällöin vähintäänkin sitä, että lähipiirilainan antaminen tapahtuu jakokelpoisten varojen puitteissa kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.

Osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu ja muut yhtiöoikeuden keskeiset periaatteet

Vaikka lähipiirilainalle voitaisiin esittää hyväksyttävät liiketaloudelliset perusteet, lainan antaminen voidaan katsoa laittomaksi varojenjaoksi, jos se rikkoo osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden periaatetta (OYL 1:7). Annettaessa lainaa yhtiön lähipiiriin kuuluvalle tulee varmistua siitä, että toimenpide edistää tasapuolisesti kaikkien osakkeenomistajien etua.

Mikäli lainan saanut osakkeenomistaja saa alihinnoitellun lainan myötä perusteetonta etua muiden osakkeenomistajien kustannuksella, voi laina olla osakeyhtiölain vastainen. Ongelma on kuitenkin mahdollista poistaa hankkimalla toimenpiteelle yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumus.

Lähipiirilainaa annettaessa tulee ottaa huomioon myös pääoman pysyvyyden periaate (OYL 1:3) sekä johdon huolellisuusvelvollisuus (OYL 1:8). Lähipiirilainan antaminen ei saa loukata yhtiön velkojien asemaa ja huolellisuusvelvollisuutensa täyttääkseen johdon on voitava esittää lähipiirilainan antamiselle perusteet, jotka osoittavat lainan antamisesta olevan hyötyä myös yhtiölle.

Seuraamukset laittoman lähipiirilainan antamisesta

Lähipiirilainan antaminen voidaan katsoa laittomaksi varojenjaoksi, jos toimenpidettä ei voida perustella liiketaloudellisin syin. Yhtiöltä lähipiirilainan laittomasti saanut taho on puolestaan velvollinen palauttamaan näin saadut varat korkoineen, jos lainan saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää lainan antamisen tapahtuneen osakeyhtiölain vastaisesti (OYL 13:4).

Laittoman lähipiirilainan antaminen voi synnyttää myös päätöksen tekoon osallistuneiden henkilöiden vahingonkorvausvastuun (ks. OYL 22 luku). Pahimmillaan laittomaksi tulkittavan lähipiirilainan antamisesta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu; teko voi täyttää osakeyhtiörikoksen (OYL 25:1) tunnusmerkit, jos se on tehty tahallisesti osakkeenomistajan tai velkojien suojaa loukkaavalla tavalla.