PWC Uutishuone

Turvallisuus on osa komennuksien riskienhallintaa

Työntekijöiden kansainvälinen liikkuvuus Suomesta ulkomaille on yhä enenevissä määrin yrityksien arkipäivää. Ulkomaille siirtyminen on työntekijöiden näkökulmasta monitahoinen kokonaisuus, jossa on otettava huomioon muun muassa verotukselliset näkökohdat, maahanmuuttoasiat sekä regulaation vaatimukset niin koti- kuin työskentelymaassa.

Muun ohella yrityksen liiketoiminnan ja työntekijän kannalta eräs tärkeä seikka on työskentelyn ja työntekijän turvallisuus. Se voi koskettaa työntekijää itseään, mutta myös hänen perhettään ja muita läheisiä. Turvallisuuden takeena on ennen kaikkea onnistunut riskienhallinta. Onnistuneessa riskienhallinnassa on otettava huomioon ja arvioitava työntekijän siirtymisen turvallisuus monesta eri näkökulmasta.

Saamme lähes päivittäin lukea kansainvälisten jännitteiden, poliittisten poikkeustilanteiden tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen tekojen aiheuttamista muutoksista turvallisuustilanteeseen ja tätä kautta myös arkipäiväisiin asioihimme kuten asumiseen, palveluiden saantiin ja jopa henkilöiden kohteluun.

Nykypäivän turvallisuusuhat vaativatkin yrityksiltä varsin järeää riskienhallintaa, jossa on tunnistettava relevantit uhat ajantasaisella ja ennakoivalla uhka-arviotiedolla kohdemaasta.

Samalla on pystyttävä varautumaan niihin käytännössä toimivilla suunnitelmilla.

Uhka-arviossa on huomioitava laajasti tavanomaiseltakin vaikuttavat seikat kuten liikenne, liikkuminen ja asuinpaikka. Ne ovat myös työntekijän sujuvan ja turvallisen työnteon näkökulmasta keskeisiä elementtejä. Tämän lisäksi on syytä huomioida muun muassa kohdemaan poliittinen tilanne, väestön profiili, maan tapa ja kulttuuri. Tiivistettynä uhka-arvio turvallisuuden näkökulmasta on ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen keskittyvää riskiarviointia mahdollisimman kattavasti.

Arvioi riskit ennakoidusti, älä unohda työntekijää

Riskienhallinnan näkökulmasta komennuksien ytimessä onkin arvioida työntekijän siirtymiseen liittyvät riskit ennakoidusti. Perinteisiä ja moderneja turvallisuusuhkia on arvioitava sekä ulkoa- että sisältäpäin. Tämä merkitsee ennen muuta sitä, että yritysten on tunnistettava ja arvioitava ulkoapäin tulevat uhat, mutta myös keskityttävä lähetettävään työntekijään ja hänen toimintaansa vastaanottavassa maassa.

Vaikka yritys olisikin varautunut riittävän huolellisesti työntekijän siirtymiseen liittyviin uhkatekijöihin, toiminnassa olisi syytä erityisesti edelleen muistaa, että lähetettävä työntekijä on toiminnan keskiössä. Työntekijää tulee riittävästi valmistella siirtymiseen ja kouluttaa vastaanottavan maan kulttuurista ja maan tavasta. Sen lisäksi työntekijän on syytä olla varautunut toimimaan poikkeavissa tilanteissa. Työntekijän on omalla toiminnallaan minimoitava riskien realisoituminen, mutta riskin realisoituessa työntekijän on tarvittaessa pystyttävä toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla.

Suunnitelmat ja säännöllinen yhteydenpito pitkän aikavälin parasta riskienhallintaa

Riskienhallinta ei milloinkaan pääty työntekijän siirtymiseen kohdemaahan. Yritysten on syytä varautua riskienhallintaan myös kattavilla ja käytännössä toimivilla suunnitelmilla, jotka tähtäävät turvallisuusuhkien päivittämiseen säännöllisesti sekä työntekijän ja mahdollisesti hänen perheensä turvallisuuteen, heidän toimintaansa ja heiltä vaadittaviin toimenpiteisiin poikkeustilanteissa.

Yritysten on myös pysyttävä tilanteen tasalla päivittämällä turvallisuuselementtien tilannetta ja jatkettava säännöllistä yhteydenpitoa. Tämä on pitkällä aikavälillä parasta riskienhallintaa. Näin yritys pystyy reagoimaan tarvittaessa muuttuneisiin olosuhteisiin ennakoidulla ja joustavalla tavalla, joka edistää ja ylläpitää työntekijän itsensä turvallisuutta.

Turvallisuuteen liittyvien elementtien arvioiminen, ennakoiminen ja ylläpitäminen ovat riskienhallinnan kokonaisuudessa monitahoinen ja tärkeä kokonaisuus.

Keskiössä on aina ihminen tavalla tai toisella. Kysehän on lopulta sen varmistamisesta, että työntekijä voi turvallisesti siirtyä toiseen maahan, työskennellä siellä turvallisesti ja pääsee tarvittaessa turvallisesti takaisin kotimaahan.

 

Olethan yhteydessä, jos kaipaat tukea riskikartoituksen tekemiseen!